29.03.28 mh Gestamp VQ Awards 5

Buddsoddi mewn sgiliau yn talu ar ei ganfed i weithgynhyrchwr o Lanelli

Mae buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu wedi talu ar ei ganfed i Gestamp Tallent Cyf, cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ).

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid y busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

Mae’r cwmni yn un o dri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn eleni, gwobr sy’n rhoi sylw i gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ, a’r nod yw gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae pobl yn ganolog i strategaeth fusnes Gestamp, ac un o’i egwyddorion corfforaethol yw mai “pobl yw penseiri llwyddiant”. Mae hynny’n sicr yn wir yn y ffatri hon.

Mae rhaglen datblygu talent Gestamp, sy’n rhaglen benodol i asesu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad drwy arfarniadau, ochr yn ochr â disgrifiadau swyddi manylach, yn creu cynlluniau datblygu unigol a phwrpasol ar gyfer pob un o’r 428 o weithwyr yn Llanelli.

Mae gan y gwmni agwedd hollgynhwysol ar gyfer rhoi cyfleoedd datblygu ffurfiol a chymwysterau i’w weithwyr.

“Mae ein busnes yn rhoi lle blaenllaw i ennill cymwysterau galwedigaethol a rhoi hyfforddiant,” meddai Victoria Adams, rheolwraig hyfforddiant y cwmni. “Mae hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol y staff yn ein galluogi i gyflawni amcanion eraill ein busnes.

“Nid oes pall ar ein hymrwymiad i sicrhau bod ein gweithwyr yn ennill cymwysterau – ac mae pawb o lawr y siop i lefel y bwrdd yn rhan o hynny.”

Yn y flwyddyn ddiwethaf, dechreuodd 20% o’r gweithlu ddilyn rhaglenni galwedigaethol, o beirianneg fecanyddol i weldio a hyfforddi, yn ogystal â rhaglenni gwella ansawdd a hyfforddi’r hyfforddwr.

Law yn llaw â’r rhaglenni technegol, mae’r rhaglenni Arwain a Rheoli, Datblygu Arweinwyr a Photensial Mawr yr un mor bwysig, a’r rheini’n helpu arweinwyr ar bob lefel yn y busnes, gan greu cynlluniau olynu strategol.

O brentisiaethau i gymwysterau israddedig a chymwysterau cydymffurfio, mae Coleg Sir Gâr wedi helpu’r cwmni. Enillodd un o’i brentisiaid fedal aur mewn Electroneg Ddiwydiannol yng nghystadleuaeth WorldSkills UK.

Mae cyfraddau trosiant y staff yn isel, gyda 16 o weithwyr wedi gwasanaethu am 40 mlynedd y llynedd.

“Mae brwdfrydedd y sefydliad dros gymwysterau i’w ganmol yn fawr,” meddai Caroline Newman, pennaeth cynorthwyol Coleg Sir Gâr, a roddodd glod hefyd i gysylltiadau Gestamp gydag ysgolion.

Yn ogystal â seremoni’r Gwobrau VQ, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:

Yn ôl i Archif Newyddion