22.03.18. mh VQ Gwenno Jones 8

Dealltwriaeth a pharch yn ganolog i hyfforddiant Gwenno

Mae trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion hyfforddiant unigryw yn ganolog i lwyddiant Gwenno Jones.

A hithau’n arfer bod yn athrawes ffiseg yn y Rhondda, mae Gwenno wedi defnyddio’r profiad hwnnw i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth a pharch, sy’n gam hollbwysig wrth hyfforddi a mentora athrawon. Mae hynny wedi helpu nifer ohonynt i gael dyrchafiad neu i arwain a rheoli newid yn eu hysgolion.

Mae hi bellach wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, sy’n gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ. Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Wrth weithio i Portal Training yng Nghaerdydd, mae Gwenno yn datblygu ei sgiliau ei hun, gan astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 7 mewn Arwain a Rheoli a hwnnw’n rhoi dimensiwn Ewropeaidd i hyfforddiant y gall hi ei rannu â dysgwyr a chydweithwyr. Ym mis Tachwedd, mae’n bwriadu teithio i’r Ffindir i brofi diwylliannau addysgol eraill.

A hithau wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, mae Gwenno, sy’n rhoi hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn mentora aseswyr newydd Portal Training ac roedd yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu model hyfforddi newydd sydd bellach yn cael ei ddefnyddio’n helaeth ym mhroses gynefino’r cwmni.

Meddai Gwawr Booth, rheolwr-gyfarwyddwr Portal: “Mae arferion rhagorol Gwenno fel ymarferydd dysgu seiliedig ar waith yn ysbrydoliaeth i’w dysgwyr ac i’w chydweithwyr, wrth i’w dull sy’n meithrin ac yn cefnogi sicrhau bod ganddi berthynas wych â phawb.”

Meddai Gwenno: “Rwy’n hoff o chwilio am ffyrdd gwahanol o gael gwared ar rwystrau a allai atal dysgwyr rhag gwneud cynnydd. Mae defnyddio gwahanol ddulliau’n hollbwysig er mwyn sicrhau llwyddiant a rhoi taith ystyrlon i ddysgwyr wrth ennill cymwysterau galwedigaethol.

“Rwy’n frwd dros ddysgu. Mae chwe deg y cant o fy nysgwyr eisoes wedi sicrhau dyrchafiad o swyddi addysgu i fod yn benaethiaid adrannau, penaethiaid blwyddyn neu yn rhan o dimau arwain ysgolion.”

Mae’r wobr i Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:
Gwenno Jones, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion