22.03.18. mh VQ Sue Jefferies 9

Sue yn mynd gam ymhellach er budd prentisiaid y cyfryngau

Dros 30 mlynedd o brofiad yn y byd teledu a’r cyfryngau oedd ‘cymhwyster’ Sue Jeffries ar gyfer sefydlu ei chwmni hyfforddi ei hun. Mae hwnnw bellach yn arbenigo mewn tair prentisiaeth yn y cyfryngau, mewn swyddi sy’n amrywio o wisgoedd i effeithiau arbennig.

A hithau’n rheolwr-gyfarwyddwr Sgil Cymru, sy’n gweithio yng nghanol y diwydiant yn Stiwdios Pinewood yn Llanrhymni, mae Sue yn brif asesydd ar gyfer prentisiaethau lefel 3 a 4 yn y cyfryngau.

Mae Sue bellach wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, sy’n gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ. Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

A hithau wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, mae Sue hefyd yn recriwtio arbenigwyr o’r diwydiant fel aseswyr llawrydd i roi hyfforddiant hyblyg sy’n addas ar gyfer gofynion cynhyrchu teledu’r BBC, ITV a chwmnïau annibynnol eraill.

Yn hytrach na rhyddhau pobl am ddiwrnod o hyfforddiant coleg, mae’r prentisiaid yn dilyn blociau o ddysgu yn y stiwdios, a hynny’n cyd-fynd ag amserlenni cynhyrchu. Dyma’n aml bellach yw sut y bydd pobl yn cael gwaith yn y diwydiannau creadigol.

Mae Sue yn asesu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae’r prentisiaethau’n ehangu drwy feysydd gwahanol yn y cyfryngau, gyda BBC Cymru Wales bellach yn cyflogi prentisiaid ym meysydd radio, chwaraeon a chynhyrchu aml-lwyfan.

Mae Creative Skillset wedi cydnabod bod ei gweithdy recriwtio i ganfod prentisiaid posibl yn enghraifft o arfer gorau, a bydd Sue yn siarad mewn cynadleddau a digwyddiadau er mwyn recriwtio’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol i’r cyfryngau.

Meddai Carmela Carrubba, o Real SFX: “Mae Sue yn mynd gam ymhellach gyda phob prentis. Heblaw am Sue a’i rhaglen brentisiaethau, ni fyddai ein busnes wedi tyfu fel y gwnaeth hyd yma.”

Meddai Sue: “Rwy’n ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros y dysgwyr yn Sgil Cymru ac yn ymrwymo i sicrhau eu bod yn parhau i lwyddo.”

Mae’r wobr i Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:
Sue Jeffries, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion