21.03.18 mh VQ Awards Tom Jones 1

Tom yn defnyddio dysgu arbrofol i ennyn diddordeb myfyrwyr

Nid hyfforddwr traddodiadol mo Tom Jones. Mae’n well ganddo ddysgu mewn ffyrdd arbrofol, yn aml gan ddefnyddio arfwisgoedd, dillad amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges.

Fel y dywed Tom, efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio.

Mae Tom bellach wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, sy’n gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ. Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Ac yntau wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, mae’r ffaith fod Tom wedi wynebu cyfnodau tywyll ei hun yn gymorth iddo uniaethu â’i fyfyrwyr. Fe’i gadawyd mewn cadair olwyn ar ôl anafu ei gefn yn y Llu Awyr, gan wynebu llawdriniaethau niferus ac iselder dwys.

Ac yntau bellach yn briod â Laura ac â mab blwydd oed, Harri, mae’n teimlo o’r diwedd mai darlithio yw ei wir alwedigaeth. “Fe dreuliais i fy mlwyddyn gyntaf fel athro dan hyfforddiant mewn cadair olwyn, yr ail ar faglau, a’r drydedd brin yn gallu cerdded,” meddai. “Rwyf bellach yn cynnal rhaglen cadéts ac rwy’n gobeithio y gall fy myfyrwyr uniaethu â mi.”

Mae darlithoedd Tom yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi’u seilio ar ymddiriedaeth, cydraddoldeb, hiwmor a chynllunio gofalus. Treuliodd bedair blynedd yn lluoedd wrth gefn y fyddin, gan feithrin disgyblaeth y mae’n ei chyflwyno i’r ystafell ddosbarth. Mae 90% o’i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau i ddysgu pellach.

Mae ei ddull ysbrydoledig o ddysgu yn ymestyn i’r byd digidol, lle mae wedi creu sianel YouTube i annog sgyrsiau gr?p a fforymau trafod. “Mae addysg wedi rhoi cyfle imi wneud pethau na chredais y gallwn i fyth eu gwneud, felly rwy’n awyddus i annog fy nysgwyr i gael y cyfle hwn hefyd,” meddai Tom.

Meddai James Young, pennaeth adran chwaraeon, twristiaeth a gwasanaethau cyhoeddus y coleg: “Ac yntau’n anabl yn gorfforol ac â dyslecsia, mae gan Tom brofiad o sut y gall rhwystrau effeithio ar ddysgu. Oherwydd hyn, mae Tom yn rhoi gwerth mawr ar gydraddoldeb.”

Mae’r wobr i Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:
Tom Jones, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion