winners-finalists-2018

Y sêr yn disgleirio yn seremoni Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru

Dathlwyd llwyddiant rhyngwladol wrth i ?r ifanc o Ferthyr Tudful sydd â gradd mewn peirianneg, uwch brentis o Sir y Fflint, darlithydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a chwmni gweithgynhyrchu o Lanelli gasglu Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru neithiwr.

Cyrhaeddodd deuddeg y rhestr fer ar gyfer y gwobrau sy’n cydnabod cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr gwych ledled Cymru, a’r rheini wedi defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Dyma’r unfed flwyddyn ar ddeg o’r bron i Wobrau VQ gael eu cynnal, a threfnwyd y seremoni eleni yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Y nod yw gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni, ac mae’r cyfan wedi’i drefnu gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru.

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn -–Lefel Canolradd – oedd Brandon Jones, y g?r o Ferthyr Tudful sydd wedi graddio mewn peirianneg. Mae wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

Dechreuodd Brandon arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg. Eleni, bu’n helpu’r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Martin Thomas, tiwtor ffiseg safon uwch a BTEC peirianneg yn Y Coleg Merthyr Tudful, yn disgrifio Brandon fel “ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr”.

Hefyd ar y rhestr fer roedd Adam Griffiths, o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Pontypridd a Sophie Appleton-Hendy, o Tommy’s Hair Salon, Llandudno.

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch oedd Ethan Davies, sydd wedi’i ddisgrifio fel “patrwm o brentis” gan ei gyfoedion. Drwy waith caled a dysgu parhaus, mae wedi dod yn esiampl i brentisiaid ifanc ei efelychu.

Mae’r g?r 22 oed wedi aeddfedu i fod yn aelod allweddol o staff yn Electroimpact UK Ltd ym Mhenarlâg, Sir y Fflint, a hynny drwy addysg alwedigaethol. Ond mae ochr gystadleuol yn llywio ei yrfa hefyd. Cwblhaodd Brentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg Lefel 4 yng Ngholeg Cambria, gan hyfforddi i gystadlu yn WorldSkills fel rhan o garfan lwyddiannus y Deyrnas Unedig ar yr un pryd.

“Mae fy mhrofiad wrth gystadlu wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r sgiliau diweddaraf o’r radd flaenaf yn y cwmni, a hynny wedi bod o fudd i gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Ethan.
Mae’r wobr yn cwblhau hatric i Electroimpact UK Ltd, a enillodd Wobrau Cyflogwr VQ y Flwyddyn a Hyfforddwr VQ y Flwyddyn y llynedd.

Hefyd ar y rhestr fer roedd Laura Beale, o Gyngor Sir Gâr, a Kieran Hunt, o Hughes Forrest yn y Coed Duon.

Enillydd Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn oedd Tom Jones, darlithydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, sy’n frwd dros ddysgu arbrofol, ac yn aml yn defnyddio arfwisgoedd, gwisgoedd amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges.

Efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio. Mae’r ffaith ei fod wedi wynebu cyfnodau tywyll ei hun yn gymorth iddo uniaethu â’i fyfyrwyr.

Fe’i gadawyd mewn cadair olwyn ar ôl anafu ei gefn yn y Llu Awyr, gan wynebu llawdriniaethau niferus ac iselder dwys.

“Fe dreuliais i fy mlwyddyn gyntaf fel athro dan hyfforddiant mewn cadair olwyn, yr ail ar faglau, a’r drydedd brin yn gallu cerdded,” meddai. “Rwyf bellach yn cynnal rhaglen cadéts ac rwy’n gobeithio y gall fy myfyrwyr uniaethu â mi.”

Hefyd ar y rhestr fer roedd: Gwenno Jones o Portal Training, Caerdydd a Sue Jeffries o Sgil Cymru, Caerdydd.

Enillydd Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn eleni oedd Gestamp Tallent Ltd, y gweithgynhyrchwr yn y maes moduro o Lanelli. Mae buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu wedi talu ar ei ganfed i’r cwmni.

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid sefyllfa’r busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

O brentisiaethau i gymwysterau israddedig a chymwysterau cydymffurfio, mae Coleg Sir Gâr wedi helpu’r cwmni ac mae gan bob un o’r 428 o weithwyr gynllun datblygu unigol sydd wedi’i greu’n bwrpasol ar eu cyfer.

“Mae ein busnes yn rhoi lle blaenllaw i ennill cymwysterau galwedigaethol a rhoi hyfforddiant,” meddai Victoria Adams, rheolwraig hyfforddiant y cwmni. “Mae hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol y staff yn ein galluogi i gyflawni amcanion eraill ein busnes.”

Hefyd ar y rhestr fer roedd: Little Inspirations Ltd o Lantrisant a Chymdeithas Dai Tai Tarian, Castell-nedd.

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogwyd darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Roedd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn llongyfarch y buddugwyr a’r rheini a gyrhaeddodd y rownd derfynol: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol,” meddai.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Llun: Yr Enillwyr a’r Rownd Derfynol VQ 2018

Yn ôl i Archif Newyddion