Brandon Jones pres

Enwi myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

Brandon Jones, myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful sy’n cael ei ddisgrifio fel ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr, yw enillydd un o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru eleni.

Enwyd Brandon yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Canolradd, sef gwobr sy’n cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd.

Cafodd ei wobr mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ. Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Mae Brandon wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ym Merthyr Tudful i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

Dechreuodd arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg.

Eleni, bu’n helpu’r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Meddai: “Roedd y gystadleuaeth yn llawer caletach na’r disgwyl, ac rwy’n synnu ac yn hapus iawn fy mod wedi ennill y wobr, sy’n fraint fawr. Mae’r wobr yn golygu llawer imi gan ei fod yn dangos fy mod yn gwneud rhywbeth yn iawn.

“Bod yn ddylunydd cynnyrch yw fy nod, a dylai gallu rhoi Gwobr VQ ar fy CV helpu fy ngyrfa yn fawr y dyfodol.”

Cymaint oedd yr argraff a wnaeth Brandon wrth dreulio 30 awr yn gweithio gyda myfyrwyr dylunio a thechnoleg blwyddyn 10 Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, fe’i gwahoddwyd hefyd i hyfforddi a mentora dysgwyr blwyddyn 11.

Ac yntau wrth ei fodd o fod yn arwain y tîm Her F1 Mewn Ysgolion yn ei gyn-ysgol, dywedodd:
“Mae’r profiad hwn wedi fy helpu i fynd gam ymhellach na dim ond ennill fy nghymhwyster Peirianneg.

“O’r wythnos gyntaf yn y coleg, roeddwn yn gwir fwynhau’r cwrs a cheisiais wneud fy ngorau glas, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd drwy gyfrannu at gynifer o weithgareddau allgyrsiol â phosibl.”

Mae Martin Thomas, tiwtor ffiseg safon uwch a BTEC peirianneg yn Y Coleg Merthyr Tudful, yn disgrifio Brandon fel “ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr”.

Meddai Jonathan Davies, pennaeth technoleg Ysgol Uwchradd Cyfarthfa: “Mae Brandon yn arweinydd naturiol, sy’n rhoi sylw i fanylion. Rwy’n credu y bydd ei agwedd eithriadol yn arwain at yrfa lwyddiannus yn y dyfodol, ac nid oes dwywaith y bydd yn rhagori yn ei radd yn union fel y gwnaeth yn ei BTEC peirianneg lefel 3 a’i gymwysterau TGAU cyn hynny.”

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Cafodd Brandon ei longyfarch gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol,” meddai.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:

Brandon Jones yn derbyn Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Canolradd gan Ann Evans, cadeirydd Cymwysterau Cymru, ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a gwyliwyd gan y westeiwraig, Mai Davies.

Yn ôl i Archif Newyddion