Cymwysterau galwedigaethol yn allweddol i ffyniant economaidd Cymru yn y dyfodol

Mae disgwyl i gymwysterau galwedigaethol fod yn gwbl allweddol wrth helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei gweledigaeth o ddatblygu economi ffyniannus, a honno’n cael ei gyrru’n ei blaen gan weithlu medrus o’r radd flaenaf.

Ers degawdau, mae cymwysterau academaidd wedi hawlio’r sylw wrth i bobl yn eu harddegau ystyried eu llwybr gyrfa yn yr ysgol, ond mae newid arwyddocaol ar y gweill erbyn hyn. Mae gwleidyddion a’r rheini sy’n creu polisi bellach yn derbyn bod cymwysterau galwedigaethol yn hynod bwysig i’r economi, i gyflogwyr ac i unigolion yng Nghymru.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, ac maent yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau y mae eu hangen arnynt i lwyddo yn y byd addysg ac mewn gwaith.

Yma yng Nghymru, mae tystiolaeth bod gan gyflogwyr feddwl mawr o gymwysterau galwedigaethol, gan sylweddoli eu bod yn gallu arwain at well perfformiad yn y busnes, bod modd eu haddasu i anghenion y busnes, eu bod yn gymorth i gadw staff, eu bod yn rhoi gwerth am arian, a’u bod yn berthnasol i’r holl sgiliau y mae eu hangen ar gwmnïau.

Mae ymchwil wedi dangos bod cyflogwyr Cymru yn fwy tebygol o lawer – 74% o’i gymharu â chyfartaledd o 65% yn y Deyrnas Unedig – i fod wedi hyfforddi eu staff ar Lefel 3 neu uwch, sy’n dangos eu bod yn hyfforddi staff i lefel uwch nag o’r blaen.

Maent yn dweud mai profiad gwaith perthnasol (64%) a chymwysterau galwedigaethol (48%) yw’r pethau mwyaf gwerthfawr wrth recriwtio.

Mae cymhwyster galwedigaethol yn gymhwyster cydnabyddedig sydd wedi’i greu i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymhwysedd i ddysgwyr sy’n uniongyrchol berthnasol i’w gwaith neu i swydd benodol. Er enghraifft, gall cymwysterau amrywio o dystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygu Plant i Ddiploma Lefel 8 mewn Cyfeiriad ac Arweinyddiaeth.

Mae ymchwil wedi dangos bod cymwysterau galwedigaethol yn gwella cyfleoedd bywyd a gwaith ac yn helpu i roi mantais i unigolion o bob oed, boed hynny yn eu gyrfaoedd presennol neu yn y dyfodol, neu fel llwyfan i gael addysg bellach neu addysg uwch.

Mae tiwtoriaid a hyfforddwyr sy’n darparu cymwysterau galwedigaethol wedi dweud ers tro byd eu bod yn haeddu’r un bri a’r un lefel o gydnabyddiaeth â chymwysterau academaidd.

Dyna pam ein bod yng Nghymru yn cynnal Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) a Gwobrau VQ bob gwanwyn er mwyn cydnabod a dathlu llwyddiannau dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr.

Gan ddangos pa mor amrywiol yw’r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael yng Nghymru, roedd y rheini a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau VQ eleni yn cynrychioli peirianneg fanwl, addysg bellach, gweithgynhyrchu moduron, trin gwallt a harddwch, peirianneg sifil, rheoli prosiectau awdurdodau lleol, dysgu seiliedig ar waith, y diwydiant teledu a chyfryngau, dylunio peirianyddol, gofal plant, tai, a dylunio ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Er mwyn sicrhau bod economi Cymru yn parhau i dyfu, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a dysgwyr er mwyn buddsoddi yn y sgiliau iawn yn y sectorau blaenoriaeth er mwyn rhoi gweithlu o’r radd flaenaf i’r wlad.

I gael rhagor o wybodaeth am gymwysterau galwedigaethol, ewch i https://www.ntfw.org/wel/sut-allaf-gymryd-rhan/ neu http://colegaucymru.ac.uk/cytundeblleol.php?ContentID=16

Gwelwch hanes ennillwyr VQ eleni ar https://vqday.wales/cy/1684/y-ser-yn-disgleirio-yn-seremoni-gwobrau-cymwysterau-galwedigaethol-cymru/

Llywodraeth Cymru sy’n cyllido’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Yn ôl i Archif Newyddion