VQ launch - hi res-1

Cymwysterau galwedigaethol yn hynod o bwysig i economi Cymru

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cymwysterau galwedigaethol i economi Cymru yn lansiad Gwobrau VQ eleni yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Galwodd siaradwyr am roi’r un parch i gymwysterau galwedigaethol â chymwysterau academaidd, gan alw hefyd ar Lywodraeth Cymru i barhau i flaenoriaethu buddsoddi yn y sector.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, mai Cymru yw un o’r unig lefydd sydd ar ôl yn y byd lle nad yw pobl wedi bod yn barod i gydnabod gwerth cymwysterau galwedigaethol.

Cymwysterau academaidd sydd wedi hawlio’r sylw wrth i bobl ifanc ystyried llwybr gyrfa. Fodd bynnag, roedd o’r farn bod pethau’n newid, gan fod gwleidyddion bellach yn derbyn pa mor bwysig yw cymwysterau galwedigaethol i economi Cymru.

Galwodd ar y bobl a oedd yn bresennol yn y digwyddiad lansio i ledaenu’r gair am lwyddiant cymwysterau galwedigaethol a dysgu gydol oes yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn parhau i flaenoriaethu buddsoddi yn y sector.

Yn ôl Vikki Howells, AC Cwm Cynon, a noddodd y digwyddiad lansio, roedd hi’n resyn nad oedd mwy o gynigion galwedigaethol ar gael i fyfyrwyr yn ystod ei gyrfa addysgu 16-mlynedd hi.

Mae hi’n her o hyd sicrhau bod pobl ifanc a’u rhieni, sy’n hollbwysig wrth roi arweiniad i’w plant, yn croesawu popeth y mae gan gymwysterau galwedigaethol i’w gynnig.

Rhoddodd glod i Lywodraeth Cymru am y gwaith y mae eisoes wedi’i wneud ac y mae’n parhau i’w wneud i hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Angela Jardine, Cadeirydd Cyngor y Gweithlu Addysg, ei bod yn gyffrous cael bod yn bartner newydd yn y gwobrau amlwg hyn, gwobrau sy’n dathlu’r llwyddiant a’r safonau uchel a gyrhaeddir mewn addysg alwedigaethol er mwyn creu Cymru’r dyfodol.

Drwy gadw Cofrestr o Ymarferwyr Addysg, nod y cyngor yw cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru. Bydd y gofrestr yn rhoi’r dystiolaeth broffesiynol angenrheidiol i sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol ac academaidd yn cael yr un parch, ychwanegodd.

Meddai Sarah John, Cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru: “Mae Gwobrau VQ yn rhoi cyfle gwych i ddysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr ddathlu a dangos effaith gadarnhaol cymwysterau galwedigaethol ar fywydau unigolion ac ar gynhyrchiant busnesau yng Nghymru. Wrth i fusnesau esblygu, er mwyn iddynt fod yn gystadleuol, mae’n hanfodol eu bod yn uwchsgilio er mwyn cael y sgiliau galwedigaethol newydd y mae eu hangen arnynt.”

Meddai Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol yn Cymwysterau Cymru: “Mae cymwysterau galwedigaethol yn agor y drws i yrfa lwyddiannus, ac rydym wrth ein boddau’n noddi Gwobrau VQ eto eleni.

“Mae’r gwobrau’n ffordd wych i ddangos talent dysgwyr ac ymroddiad tiwtoriaid a chyflogwyr i ddatblygu’r sgiliau yn ein gweithlu sy’n gonglfaen i’n heconomi.”

Gestamp Tallent Ltd, gweithgynhyrchwr yn y maes moduro o Lanelli, a enillodd Wobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn y llynedd. Siaradodd Stacey Davies, y Rheolwraig Adnoddau Dynol, am y profiad.

“Roeddem yn hynod o falch o ennill y wobr bwysig hon,” meddai. “Mae cael eich cydnabod am lwyddiannau cynnar strategaeth dysgu a datblygu sy’n uchelgeisiol ond yn gyffrous yn arwydd calonogol iawn i’n holl randdeiliaid.”

Mae cymwysterau galwedigaethol yn allweddol yn rhaglen dwf Gestamp Tallent, rhaglen sy’n ceisio uwchsgilio’r holl weithlu drwy greu rhaglenni datblygu unigryw i unigolion, ailwampio’r rhaglen brentisiaethau, a chyflwyno rhaglen arwain a rheoli a rhaglen i weithwyr sydd â photensial mawr.

Nod Gwobrau VQ yw cydnabod a dathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae’n bosibl enwebu nawr mewn pedwar categori: Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’n hawdd cyflwyno enwebiadau ar gyfer y gwobrau. Lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/ lle mae’r holl fanylion am y gwobrau i’w gweld. Y dyddiad cau yw hanner dydd ar 8 Mawrth.

O’r enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori, a hynny cyn seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

Yn y llun:
Lansio Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019 yn y Senedd (o’r chwith) Stacey Davies, Rheolwr AD, Gestamp Tallent Ltd, Vikki Howells, AC Cwm Cynon, Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol) Cymwysterau Cymru, Sarah John, Cadeirydd NTfW ac Angela Jardine, Cadeirydd Cyngor y Gweithlu Addysg.

Yn ôl i Archif Newyddion