Tom Jones

Hyfforddwr balch yn annog enwebiadau am Wobrau VQ 2019

Cael ei enwi yn Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru 2018 oedd un o uchafbwyntiau gyrfa addysg Tom Jones.

I’r darlithydd ysbrydoledig o Goleg Caerdydd a’r Fro, g?r sydd wedi goresgyn anaf i’w gefn wrth ddatblygu gyrfa addysgu ragorol, roedd hyn yn gydnabyddiaeth genedlaethol ac yn dangos ei fod yn gwneud gwaith gwerth chweil.

Mae Tom, sy’n 32 oed ac yn byw yn y Barri, bellach yn annog hyfforddwyr, dysgwyr a chyflogwyr eraill i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau VQ 2019.

“Nid oeddwn yn disgwyl cael fy enwebu am y wobr, heb sôn am ei hennill, ond roedd yn hwb mawr i fy hyder,” meddai.

“Bellach, wrth drafod cymwysterau a chyfleoedd, mae fy llais yn cael ei glywed.

“Mae cael eich enwebu am Wobr VQ yn golygu bod eich cyflogwr yn credu bod y gwaith da rydych chi’n ei wneud yn haeddu clod cenedlaethol. Mae’n ffordd i aelodau eraill o’r staff a’r rheolwyr gydnabod y gwaith a’r cyfraniad rydych chi’n ei wneud.

“Nid oedd ennill gwobr genedlaethol yn uchelgais o gwbl, gan na chredais erioed fod hynny o fewn fy ngallu. Ond mae’n un o’r pethau sydd wedi rhoi’r balchder mwyaf imi ar fy nhaith drwy’r byd addysg. Fodd bynnag, y wobr orau yw gweld fy myfyrwyr yn datblygu.”

Mae Tom, sydd â dyslecsia, bellach yn paratoi at ennill cydnabyddiaeth drwy’r Deyrnas Unedig, ar ôl cyrraedd rhestr fer gwobr Athro Addysg Bellach y Flwyddyn yng Ngwobrau TES fis Mawrth.

Ei uchelgais yw creu sefydliad hyfforddi galwedigaethol yn y maes milwrol a gwasanaethau cyhoeddus, a hwnnw wedi’i gydnabod a’i gymeradwyo gan y diwydiant. Ei ddiben fyddai rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr galwedigaethol tebyg i’r rheini a roddir i’r myfyrwyr academaidd disgleiriaf yng Ngholeg Chweched Dosbarth Amddiffyn Welbeck.

“Nid yw cael gradd ‘C’ mewn Mathemateg neu Saesneg yn golygu na allwn fod yn arweinwyr yn y maes galwedigaethol,” meddai Tom. “Fy nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr galwedigaethol gorau yn cael y profiadau gorau, yn union fel y myfyrwyr academaidd sy’n mynd i Goleg Welbeck.”

Mae Tom yn frwd dros ddysgu arbrofol, ac yn aml yn defnyddio arfwisgoedd, gwisgoedd amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges. Efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, mae’n arwain myfyrwyr drwy Brentisiaethau Iau, BTEC Lefelau 2 – 3, Safon Uwch, a Diplomas Cenedlaethol Uwch mewn Gwasanaethau Brys a Chyhoeddus. Yn ogystal â darlithio, mae’n gadlywydd mintai Llu’r Cadetiaid Cyfun yn y coleg, ac yn arwain rhaglen Gwobr Dug Caeredin.

I roi enghraifft, erbyn i’r myfyrwyr sy’n dilyn Prentisiaethau Iau orffen eu haddysg gyda Tom, maent yn aml wedi ennill yr hyn sy’n cyfateb i bedwar cymhwyster TGAU gradd C mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwobr Dug Caeredin a Gwobr Dug Efrog, a nifer o gymwysterau Microsoft, ynghyd â chwblhau dwy flynedd yn Llu’r Cadetiaid Cyfun.

“Mae’r myfyrwyr hyn yn aml yn llawn potensial, a dim ond sicrhau eu bod yn ymroi sydd ei angen er mwyn iddynt lwyddo,” meddai. “Mae angen iddynt ddeall eu gwerth eu hunain.”

Mae’r ffaith ei fod wedi wynebu cyfnodau tywyll ei hun yn gymorth iddo uniaethu â’i fyfyrwyr. Fe’i gadawyd mewn cadair olwyn ar ôl anafu ei gefn yn y Llu Awyr, gan wynebu llawdriniaethau niferus ac iselder dwys.

Mae Tom yn seilio’i ddarlithoedd ar ymddiriedaeth, cydraddoldeb, hiwmor a chynllunio gofalus. Treuliodd bedair blynedd yn lluoedd wrth gefn y fyddin, gan feithrin disgyblaeth y mae’n ei chyflwyno i’r ystafell ddosbarth. Mae 90% o’i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau i ddysgu pellach.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Nod y gwobrau, sydd â chategorïau ar gyfer cyflogwyr, hyfforddwyr a dysgwyr (lefel canolradd ac uwch), yw cydnabod unigolion a sefydliadau a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn y maent wedi’i gyflawni.

Mae enwebu pobl yn hawdd. Lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/ lle mae’r holl fanylion am y gwobrau i’w gweld. Y dyddiad cau yw Mawrth 8. O’r enwebiadau, bydd y rheini sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori yn cael eu gwahodd i seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar Fai 15 – seremoni sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Yn y llun:
Tom Jones gyda gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion