Gestamp-launch

Gwobr VQ yn brawf o lwyddiant strategaeth uwchsgilio cwmni o Lanelli

Yn ôl cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro o Lanelli, roedd ennill Gwobr Cyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) y Flwyddyn yng Nghymru yn 2018 yn brawf o lwyddiant ei weledigaeth i uwchsgilio’i holl weithlu er mwyn rhoi cadernid i’r busnes at y dyfodol.

“Roeddem yn hynod o falch o ennill y wobr,“ meddai Stacey Davies, Rheolwraig Adnoddau Dynol yn Gestamp Tallent Ltd.

“Mae cael eich cydnabod am lwyddiannau cynnar strategaeth dysgu a datblygu sy’n uchelgeisiol ond yn gyffrous yn arwydd calonogol iawn i’n holl randdeiliaid.”

Roedd hi’n siarad yn lansiad Gwobrau VQ eleni yn y Senedd yng Nghaerdydd. Gwobrau yw’r rhain sy’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Nod Gwobrau VQ yw cydnabod a dathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae rhaglen datblygu talent Gestamp, sy’n asesu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad drwy arfarniadau, ochr yn ochr â disgrifiadau swyddi manylach, yn creu cynlluniau datblygu unigol a phwrpasol ar gyfer pob un o’r 540 o weithwyr.

Mae gan y cwmni agwedd hollgynhwysol ar gyfer rhoi cyfleoedd datblygu ffurfiol a chymwysterau i’w weithwyr, a hynny mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr. Mae’r rhaglenni galwedigaethol yn amrywio o beirianneg fecanyddol a weldio i hyfforddi, gwella ansawdd a hyfforddi’r hyfforddwr, a’r cyfan yn helpu’r cwmni i ddatblygu a chadw ei staff medrus ei hun.

Law yn llaw â’r rhaglenni technegol, mae’r rhaglenni Arwain a Rheoli, Datblygu Arweinwyr a Photensial Mawr yr un mor bwysig, a’r rheini’n helpu arweinwyr ar bob lefel yn y busnes, gan greu cynlluniau olynu strategol.

“Roedd ennill Gwobr VQ yn dilysu gweledigaeth ein rhaglen i ddatblygu talent, ac yn ein cymell i barhau â honno er mwyn rhoi cyfle i bawb wella’u sgiliau,” meddai Stacey.

Mae buddsoddi mewn hyfforddiant ac yn natblygiad y gweithlu yn dal i dalu ar ei ganfed i Gestamp Tallent. Mae naw deg y cant o uwch dîm rheoli’r cwmni wedi cael eu dyrchafu’n fewnol.

Y llynedd, am y tro cyntaf, rhoddodd y cwmni gyfle i weithwyr newid eu llwybr gyrfa os oeddent yn dymuno gwneud hynny, ac mae pedwar aelod o staff bellach yn ailhyfforddi fel gosodwyr arfau a gosodwyr peirianyddol.

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid sefyllfa’r busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

“Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i Gestamp gan eu bod yn rhoi cyfle i feithrin yr holl sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu, yn ogystal â’r arbenigedd beirianyddol a thrydanol sydd mor hanfodol inni,” esboniodd Stacey.

“Fel busnes, rydym wedi dysgu bod modd meithrin y rhan fwyaf o sgiliau gweithgynhyrchu drwy gymwysterau galwedigaethol. I ni, mae hyn yn golygu cyflwyno rhaglenni arwain modern ar gyfer pob swydd oruchwylio a rheoli ar y lefelau sylfaenol, ac rydym yn ffodus o allu gweithio gyda Choleg Sir Gâr i greu a datblygu rhaglenni ar gyfer sgiliau gweithgynhyrchu ehangach sy’n cyd-fynd â rhai o’n technolegau penodol ni.

“Eleni, yn ogystal â pharhau i wella’r rhaglenni a ddatblygwyd gennym yn ystod 2017-18, byddwn yn ceisio gwireddu ein gweledigaeth go iawn i sicrhau bod y rhaglen datblygu talent yn un sy’n perthyn i bawb.”

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Mae modd cyflwyno enwebiadau nawr ar gyfer Gwobrau VQ, a hynny mewn pedwar categori: Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn.

Lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/ lle mae’r holl fanylion am y gwobrau i’w gweld. Y dyddiad cau yw hanner dydd ar 8 Mawrth.

O’r enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori, a hynny cyn seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

Yn y llun:
Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2018 Gestamp Tallent Ltd Stacey Davies, Victoria Adams a Lowri Rawlings gyda Jemma Parsons ac Amanda Daniels o Goleg Sir Gâr.

Yn ôl i Archif Newyddion