06.06.17 mh VQ Awards Cardiff 70

Dyddiad cau Gwobrau VQ ar 8 Mawrth yn agosáu

Mae’r enwebiadau’n dechrau pentyrru ar gyfer Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni. Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr o bob rhan o Gymru sydd wedi defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo’n cael eu hannog i gyflwyno’u henwebiadau ar gyfer y gwobrau arbennig, a hynny cyn y dyddiad cau am hanner dydd ar 8 Fawrth.

Mae Gwobrau VQ yn dathlu ac yn gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.

Mae modd cyflwyno enwebiadau mewn pedwar categori: Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn.

O’r enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori, a hynny cyn seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar 15 Fai. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

I gyflwyno enwebiadau ar gyfer y gwobrau, sy’n cael eu cynnal am y deuddegfed blynedd yn olynol, lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/.

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd. Mae Gwobr Dysgwr VQ Canolradd y Flwyddyn i ddysgwyr sydd â chymwysterau hyd at lefel tri, tra bo Gwobr Dysgwr VQ Uwch y Flwyddyn ar gyfer cymwysterau lefel pedwar ac uwch.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Mae’r rheini sy’n gwerthfawrogi cymwysterau galwedigaethol drwy Gymru yn cael eu hannog i fod yn weithgar ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu’u straeon eu hunain am lwyddiant drwy gydol Diwrnod VQ ar 15 Fai. Mae Diwrnod VQ yn dathlu llwyddiant galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac economi Cymru ill dau.

Mae’r ymgyrch a’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Diben y cymwysterau hyn yw rhoi sgiliau i unigolion y gallant eu defnyddio yn y gweithle, ac maent yn cael effaith uniongyrchol ar gynhyrchiant ac yn sgil hynny ar dwf economaidd.

“Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae ar fusnesau eu hangen, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan unigolion y sgiliau iawn i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

“Os yw cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru yn mynd gam ymhellach i ddangos cyfraniad hollbwysig sgiliau a safonau cymhwysedd uchel wrth wneud elw ac wrth helpu unigolion i gyflawni, hoffwn eu hannog i gyflwyno’u henwebiadau cyn gynted â phosibl.”

Yn y llun:
Y Wobr VQ arbennig sydd i’w rhoi i enillwyr eleni.

Yn ôl i Archif Newyddion