winners-finalists-2018

Gwobrau VQ yn dynesu wrth ddatgelu’r rhestrau byrion

Mae’r rhestrau byrion wedi’u cyhoeddi ar gyfer dathliad blynyddol Cymru o ragoriaeth yn y maes dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth – sef Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae cael gwobr VQ – gwobr yn y maes Cymwysterau Galwedigaethol – yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, a Chyflogwr VQ y Flwyddyn – a’r cyfan yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae Gwobr Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn yn gwobrwyo llwydiant galwedigaethol rhagorol gan ddysgwyr. Bydd y dysgwr wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol yng Nghymru, a hwnnw wedi’i roi gan gorff dyfarnu cydnabyddedig, ar lefel 3 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC).

Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn: Alex Davies, Ysgol Gynradd Sgeti, Abertawe, sy’n dysgu gyda Choleg Gŵyr Abertawe; Collette Gorvett, sydd ar hyn o bryd yn cefnogi gwaith hyfforddi WorldSkills UK, ac yn dysgu gyda Choleg Gŵyr Abertawe; a Nia Jones, sy’n gweithio i gwmni peirianneg Arup, ac yn dysgu gyda Choleg Caerdydd a’r Fro ac ALS Training.

Mae Gwobr Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn yn rhoi cydnabyddiaeth i ddysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth amlwg mewn astudiaethau galwedigaethol – dysgwyr sydd wedi sicrhau cyflawniadau sylweddol yn eu meysydd ar lefel 4 neu uwch ar FfCChC.

Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn: Charlotte O’Brien, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Casnewydd, sy’n dysgu gydag ALS Training; Jonathan Thomas, DAS Legal Expenses Ins Co Ltd, Caerffili, sy’n dysgu gydag ALS Limited; a Reagan Locke, Tata Steel, Port Talbot, sy’n dysgu gyda Choleg Gŵyr Abertawe.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn ceisio gwobrwyo unigolyn sy’n defnyddio’i frwdfrydedd, ei wybodaeth a’i sgiliau i greu cyfleoedd dysgu galwedigaethol llawn dychymyg, heriol a chefnogol i ddysgwyr.

Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn: Mark Shaw, Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy; Louisa Mallett, ACT Ltd, Caerdydd; ac Anna Bell, Itec Skills and Employment, Caerdydd.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar wobrwyo cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn hyrwyddo gwerth y rheini, gan wneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau eu staff.

Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn: Deloitte LLP, Caerdydd, sy’n gweithio gyda Choleg Caerdydd a’r Fro; Ysgol Sant Cyres, Penarth, sy’n gweithio gyda Portal Training; a Scarlet Knight, Tonysguboriau, sy’n gweithio gydag ISA Training.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Mae’r seremoni’n cyd-fynd â diwrnod VQ – diwrnod sy’n dathlu llwyddiant galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol i unigolion ac i economi Cymru.

Gan bwysleisio pwysigrwydd cymwysterau galwedigaethol i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae cymwysterau galwedigaethol yn darparu ystod eang o hyfforddiant o safon i ddysgwyr, ynghyd â chyflenwad o weithwyr medrus i gyflogwyr, gan gyflwyno syniadau newydd sy’n gallu helpu busnesau i esblygu ac arloesi.

“Mae gwobrau VQ yn gyfle i ddathlu sgiliau ac ymroddiad y dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny sy’n mynd gam ymhellach ym maes cymwysterau galwedigaethol.

“Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod y llwyddiannau hyn, ac mae cyrraedd y rhestr fer yn gryn gamp. Felly llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael ei enwebu!”

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Enillwyr VQ 2018 a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol

Yn ôl i Archif Newyddion