06.04.19 mh VQ Awards Nia Jones 4

Chwalu’r rhwystrau i fenywod mewn pynciau STEM

Mae Nia Jones yn llais brwd dros fenywod yn y maes adeiladu a pheirianneg, a hithau’n arwain drwy esiampl. Mae hi bellach wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Dim ond tri o bobl sy’n astudio Prentisiaeth HNC Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau gydag Arus, y cwmni peirianneg anferth. Nia yw un o’r rheini, merch sy’n astudio ym Mhrifysgol Met Caerdydd wrth weithio fel aelod hollbwysig o’r tîm sy’n rheoli cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i wella’r rheilffyrdd ledled Cymru.

Ar ôl rhoi’r gorau i’w hastudiaethau Safon Uwch er mwyn dilyn hyfforddiant galwedigaethol, talodd y penderfyniad hwn ar ei ganfed pan enillodd hi BTEC Lefel 3 gyda 90 credyd mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn sgil hynny, enillodd wobr Myfyriwr Adeiladu’r Flwyddyn yn y coleg yn 2018.

Mae ymdrechion Nia wedi cael eu cydnabod wrth iddi gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd) yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, fel rhan o raglen Barod am Yrfa, trefnodd Nia gyfres o gyfnodau fel intern dros yr haf, gan ennill gwobr Think Build y rhaglen am rannu ei gweledigaeth ynghylch sut i hyrwyddo a gwella amrywiaeth yn y byd adeiladu.

Bellach o dan arweiniad ALS Training yng Nghaerdydd, mae Nia, sy’n 18 oed, yn rhagori ar ei chwrs Tystysgrif Genedlaethol Uwch. Mae wedi dangos sgiliau arwain gwych ac wedi gwneud gwaith rhagorol mewn Rheoli Rhanddeiliaid a Chyfathrebu Prosiectau.

Meddai Chris Baker, swyddog cyfathrebu Coleg Caerdydd a’r Fro: “Mae Nia yn dal i ddefnyddio’i chymwysterau galwedigaethol yn ysbrydoliaeth wrth iddi ddatblygu’i gyrfa. Does dim dwywaith y bydd Nia’n rhagori. Mae hi’n ysbrydoliaeth inni.”

Meddai Nia: “Fe fydda’ i’n defnyddio fy ngwaith, fy nghydweithwyr a fy nghleientiaid yn ysbrydoliaeth i ragori yn fy ngyrfa. Fe alla’ i ddangos y gall menywod lwyddo yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg – ac mae hyn i gyd wedi’i gyflawni drwy gymwysterau galwedigaethol.”

Pa ryfedd fod Adrian Morgans o ALS Training, ei chynghorwr hyfforddiant, yn falch o’i llwyddiant. Meddai: “Mae hi wedi gwneud gwaith gwych ar gontract y mae Arup wedi’i ennill gyda Trafnidiaeth Cymru, y darparwr gwasanaethau trenau newydd. A minnau’n gynghorwr hyfforddiant iddi, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld y cynnydd y bydd hi’n ei wneud ar y prosiect hwn, ynghyd ag unrhyw brosiect arall y bydd hi’n rhan ohono.”

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Nia Jones, sydd wedi cyrraedd rhestr fer categori Gwobr Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd)

Yn ôl i Archif Newyddion