01.04.19 mh VQ Awards Alex Davies 19

Llwyddo mewn gyrfa wedi cyfnod anodd

Cafodd Alex Davies help gan Goleg Gŵyr Abertawe i ddod o hyd i wir lwybr ei yrfa, sef gweithio gyda phobl ifanc. Mae bellach wedi ennill bri drwy gael ei enwi ar y rhestr fer yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Ac yntau’n anhapus ar gwrs gosod trydanol, symudodd Alex i raglen bontio, a honno’n rhoi profiad iddo o sawl maes yn y cwricwlwm, cyn gallu gwireddu’i freuddwyd o gael gweithio gyda phlant ifanc.

Ers 2015, mae Alex wedi cwblhau Lefelau 1 a 2 Cache mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, a chyn pen fawr o dro bydd wedi cwblhau ei Ddiploma Lefel 3 yn yr un maes. At hynny, mae wedi cwblhau cyrsiau mewn Cymorth Cyntaf Brys a Chymorth Cyntaf Bediatrig.

Yn ystod ei gyfnod ar leoliad yn Ysgol Gynradd Sgeti y llynedd, ac yntau’n fyfyriwr, dangosodd ei allu amlwg i weithio gyda phlant ifanc. Meddai’r Pennaeth, Beverley Phillips: “Roedd y cyfan yn ail natur i Alex. Mae’n fachgen caredig a gofalgar, ond mae’n gadarn ac yn deg ar yr un pryd. Pan ddaeth swydd yn wag, cafodd Alex waith amser llawn yn ein meithrinfa.”

Mae ymdrechion Alex wedi cael eu cydnabod wrth iddo gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd) yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Yr hyn sy’n nodedig am Alex, sy’n 21 oed, o’i gymharu â llawer o ddysgwyr eraill, yw ei ymroddiad llwyr er gwaethaf wynebu cyfnodau anodd. Bu’n rhaid iddo ddygymod â phroblemau yn yr ysgol a gartref, ynghyd â theithio am dair awr ar fws i fynd a dod o’r coleg. Ond mae hynny wedi dangos pa mor benderfynol yw o lwyddo, gan ei wneud yn batrwm o ddysgwr a all ysbrydoli dysgwyr eraill.

Meddai Alex: “Rwy’n ddiolchgar i’r coleg am fy helpu gyda fy sefyllfa ariannol mewn cyfnodau anodd. Roeddwn yn breuddwydio am gyflawni’r nod hwnnw oedd gen i mewn bywyd, sef gweithio gyda phlant, a gwnaeth hynny bethau’n haws imi wrth deithio ar y bws.”

Mae ei ymroddiad yn sicr wedi creu argraff ar ei ddarparwr hyfforddiant. Dywedodd Caryn Morgan, Rheolwr Ymgysylltu NEET Coleg Gŵyr Abertawe, bod y “dyfodol yn edrych yn llewyrchus iawn i’r gŵr ifanc yma.”

“Mae’r hyn y mae Alex wedi’i gyflawni’n academaidd yn rhagorol,” meddai. “Mae wedi ymroi i lwyddo yn y proffesiwn hwn, proffesiwn sy’n draddodiadol yn dueddol o ddenu merched, ac nid yw’r ymroddiad hwnnw i gyflawni’i uchelgais wedi pylu dim.”

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Alex Davies, sydd wedi cyrraedd rhestr fer categori Gwobr Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd)

Yn ôl i Archif Newyddion