Collette Gorvett

Dyhead i ragori

Rhywun cystadleuol, ymroddedig, sy’n dyheu i ragori – dyna’r disgrifiad gorau o agwedd Collette Gorvett tuag at ddysgu. Mae hi bellach wedi cyrraedd un o’r rhestrau byrion yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Rhagorol yn wir fu’r cynnydd a wnaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ar ôl ennill Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, aeth yn ei blaen maes o law i ennill Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Cegin a Phantri). Cafodd ei llwyddiant mewn chwe chymhwyster ei gydnabod wrth iddi ennill gwobr Myfyriwr Lletygarwch y Flwyddyn y Coleg yn 2018.

Ond mae hi wedi rhagori a hyrwyddo dysgu galwedigaethol yn bennaf drwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru, y DU ac Ewrop. Cafodd ei llwyddiant diweddaraf fel rhan o dîm o bedwar o’r DU a ddaeth yn nawfed o 27 o wledydd Ewrop yng nghystadleuaeth Euro Skills yn Budapest, Hwngari, y llynedd.

A hithau’n siarad Cymraeg, mae ymdrechion Collette wedi cael eu cydnabod wrth iddi gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd) yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Cafodd llawer o sgiliau’r ferch 19 oed eu datblygu ym mwyty Vanilla Pod y Coleg a bwyty lleol y Grill House. Ar yr un pryd, bu’n rhaid iddi gydbwyso galwadau astudio, ei bywyd cymdeithasol a’i bywyd gartref.

Y llynedd cafodd Collette swydd amser llawn yn y Ritz yn Llundain, gan roi cyfle iddi fireinio a pherffeithio ei sgiliau gwasanaeth bwyty. Mae hynny’n cynnwys gwaith bar a barista yn ogystal â gwasanaeth ciniawa moethus. Mae Collette bellach yn cynnal dosbarthiadau meistr i gystadleuwyr newydd, ac yn fentor ac yn llysgennad i Ysbrydoli Sgiliau mewn sawl coleg yng Nghymru.

Mae hi wedi rhannu’i phrofiadau gyda’r Aelod Cynulliad, Eluned Morgan, wedi trafod gaith Wordskills gydag Arglwyddi ac Aelodau Seneddol yn Nh?’r Cyffredin, a chyn diwedd y flwyddyn bydd hi’n cynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cystadlaethau yn yr Eidal, Tsieina a Rwsia.

Meddai Collette: “Fe ddywedodd rhywun wrtha’ i unwaith y byddai dyslecsia yn fy rhwystro rhag gwireddu fy mhotensial. Drwy ddycnwch, hunanhyder, astudio’n galed, profiad ymarferol a gwneud camgymeriadau a dysgu ohonyn nhw, rwy’n gobeithio fy mod wedi dangos i bobl eu bod nhw’n anghywir.”

Mae ei thaith ddysgu wedi bod yn ddiwyro, ac mae ei darparwr hyfforddiant yn credu bod yr hyn mae hi wedi’i gyflawni yn ysbrydoli dysgwyr eraill i lwyddo.

“Mae Collette wedi bod yn llysgennad ac yn batrwm anhygoel o ddysgwr,” meddai Mark Clement, sy’n rheolwr maes dysgu yng Ngholeg G?yr Abertawe. “Mae hi wedi helpu’r broses Ysbrydoli Sgiliau drwy gynnal arddangosfeydd i staff darlithio mewn nifer o golegau yng Nghymru. At hynny, mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i bob cystadleuydd newydd, gan eu hannog nhw i ymroi i uwchsgilio a thrwy fod mor barod i rannu ei phrofiad o gystadlu.”

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru

Yn y llun: Collette Gorvett, sydd wedi cyrraedd rhestr fer categori Gwobr Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd)

Yn ôl i Archif Newyddion