Reagan Locke 3

Hoffter o waith labordy technegol yn talu ar ei ganfed

Ac yntau wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni, mae hoffer Reagan Locke o waith labordy technegol gyda’i gyflogwr Tata Steel Strip Products UK wedi golygu ei fod eisoes wedi teithio i ffatri’r cwmni yn yr Iseldiroedd fel y prif dechnegydd ar brosiect Fflworoleuedd Pelydr-X, ynghyd ag i’r Almaen i wneud gwaith dadansoddi pellach.

Yn ystod ei dair blynedd gyda Tata yn Labordai Technegol y cwmni, mae wedi ennill Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Cemeg Gymhwysol (Rhagoriaeth) o dan arweiniad Coleg G?yr Abertawe, gan allu symud yn syth i’r ail flwyddyn ar gwrs gradd rhan amser mewn Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae wedi defnyddio’r wybodaeth a gafodd wrth gwblhau ei Dystysgrif Genedlaethol Uwch i greu asesiadau cymhwysedd yn Tata, gan wella graddnodi, cywirdeb a trachywiredd Fflworoleuedd Pelydr-X, a hynny’n arwain at arbed costau.

Y llynedd, daeth Reagan, sy’n 22 oed, yn ail am wobr technegydd y flwyddyn y Sefydliad Mwynau, Deunyddiau a Mwyngloddio. Mae hefyd wedi teithio i’r Iseldiroedd ar daith Erasmus+ lle gweithiodd fel rhan o dîm rhyngwladol a fu’n cymharu ac yn gwrthgyferbynnu dulliau o brofi dadansoddol.

Mae ei ymdrechion wedi cael eu cydnabod wrth iddo gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Uwch) yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Meddai Peter Barnes, rheolwr adran yn Tata, am Reagan: “Mae ganddo agwedd gadarnhaol wrth weithio. Un o’i brif lwyddiannau fu paratoi rhaglen i gael gwared ar asbestos, a dangosodd gryn ddyfeisgarwch wrth wneud hyn. Mae wedi cael dechrau gwych, ac wrth iddo gryfhau ei sgiliau technegol a phroffesiynol, bydd ganddo yrfa addawol tu hwnt o’i flaen.”

Meddai Reagan am ei enwebiad: “Rwy’n falch bod fy hoffter o waith labordy technegol a’m cyfraniad at fy adran, gan weithio ar brosiectau ar fy mhen fy hun neu fel rhan o dîm, wedi cael ei gydnabod, ac mae’r gwaith yn rhoi boddhad mawr imi.”

Mae Amy Herbert, darlithydd Reagan yng Ngholeg G?yr Abertawe, wedi bod yn hael ei chanmoliaeth i’r modd y mae wedi datblygu mor gyflym i fod yn aelod allweddol o staff yn Tata.

Mae wedi datblygu awch mawr iawn i ddysgu er mwyn gwneud cynnydd yn ei yrfa, ac rwy’n sicr bod dyfodol llewyrchus iawn yn aros Reagan,” meddai Amy.
Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer yn y categori Dysgwr Uwch y mae Charlotte O’Brien a Jonathan Thomas.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Reagan Locke, sydd ar y rhestr fer am Wobr Dysgwr VQ (Lefel Uwch) y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion