15.04.19 mh Anna Bell VQ Awards 2

Addysg Anna’n gweddnewid bywydau

Nid yn unig y mae Anna Bell wedi ennyn edmygedd ei chydweithwyr drwy ysbrydoli pobl mewn cyfnod hynod o anodd iddi, ond mae hi hefyd yn ysbrydoli cenhedlaeth o ddysgwyr sydd wedi canmol ei heffaith ar eu bywydau’n gyffredinol.

Asesydd prentisiaethau lletygarwch gydag Itec Skills & Employment yng Nghaerdydd yw Anna, sydd wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Ers chwe blynedd bu’n mentora’i dysgwyr i gael canlyniadau rhagorol, gyda chyfradd lwyddiant o dan y fframwaith o 93% y 2017/2018.

Ond un rhan yn unig o’r stori yw’r gyfradd lwyddiant honno. Dyma hyfforddwraig nodedig tu hwnt sydd wedi gwrthod gadael i ganser ei rhwystro rhag helpu ei phrentisiaid i gyflawni hyd eithaf eu gallu. Mae’r rheini yn ei gweld fel craig sydd wastad mor barod i’w cefnogi.

Mae ymdrechion Anna wedi cael eu cydnabod wrth iddi gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

“Cyn imi gyfarfod ag Anna, doedd gen i ddim bywyd o gwbl,” meddai Hayley Grant, Rheolwr-Gyfarwyddwr Georgie’s Diner ym Mhen-y-bont ar Ogwr. “Roeddwn i mor gul fy meddwl, ond agorodd hi fy llygaid drwy fy nysgu i ddirprwyo gwaith yn y busnes.”

“Dydw i ddim yn gweithio ar fy mhen fy hun mwyach; rydw i’n gweithio mewn tîm rydw i’n ymddiried ynddo. Mae hi wedi fy nysgu sut i gael bywyd. Mae Anna’n gwneud mwy na dim ond helpu. Mae hi’n barod i ateb ei ffôn bob amser ac yn fy helpu pryd bynnag y bydd angen help arna’ i.”

“Ers dechrau’r cwrs hwn, mae bywydau pawb yma wedi newid. Rydym yn agos at gwblhau ein rhaglen, ac fel tîm, rydym ar dân i ddechrau’r cymhwyster nesaf.”

A chanddi dros 40 mlynedd o brofiad yn y meysydd coginio proffesiynol, rheoli cegin a gwerthu, nodweddion amlycaf Anna yw ei dycnwch, ei hangerdd a’i thrylwyredd. Mae’r nodweddion hynny’n cael eu trosglwyddo yn eu tro i’w dysgwyr sy’n elwa o’i chefnogaeth bob awr o’r dydd, hyd yn oed o’i gwely yn yr ysbyty.

“Rwy’n gweithio mwy na’r oriau gwaith, ac er fy mrwydrau personol â salwch, rwy’n dal i lwyddo i sicrhau bod fy nysgwyr yn flaenllaw fel eu bod yn ennill eu cymwysterau, gan neilltuo amser i hynny hyd yn oed pan oeddwn yn yr ysbyty,” meddai Anna.

Meddai James Manners, Pennaeth Prentisiaethau yn Itec Skills & Employment: “Blaenoriaeth Anna wastad fu lles a datblygiad ei dysgwyr. Pan aeth hi i’r ysbyty i gael triniaeth, mynnodd ei bod yn gallu cysylltu â’i dysgwyr gan roi eu hanghenion nhw uwch popeth arall drwy eu tecstio, eu hebostio, a’u ffonio er mwyn dilyn eu cynnydd a rhoi cyngor.”

Mae ei chyflogwyr hefyd yn edmygu ei hegni di-ben-draw, gan ei disgrifio fel rhywun sydd wastad yn mynd gam ymhellach. Mae Anna yn weithwraig sy’n cael ei gwerthfawrogi’n fawr iawn, ac mae’n “ysbrydoliaeth i bawb sy’n gweithio gyda hi ac sy’n ddigon ffodus i’w chael yn hyfforddwraig”.

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi.

Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn – Canolradd, Dysgwr VQ y Flwyddyn – Uwch, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer yn y categori Hyfforddwr y mae Louisa Mallett a Mark Shaw.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Anna Bell, sydd ar y rhestr fer am Wobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion