VQ Awards Trainer of the Year finalist Mark Shaw of Coleg Cambria , Deeside,  with Syrie Jones at the Three Eagles, Llangollen

Addysg a hyfforddiant sy’n unigryw i unigolion yn arwain at lwyddiant

Mae mynd gam ymhellach wrth roi hyfforddiant a chefnogaeth i ddysgwyr wedi golygu bod Mark Shaw o’r goledd wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Mae’r hyfforddwyr gorau oll yn mynd gam ymhellach i helpu eu dysgwyr; mae Mark hefyd yn treulio oriau’n rhagor yn gwneud hynny, gan weithio’n aml yn hwyr yn y nos i sicrhau bod gweithwyr sifft yn gallu cael yr un cyfleoedd hyfforddi a datblygu â gweithwyr dydd.

Yng Ngholeg Cambria, mae Mark yn asesydd mewn Gweithgynhyrchu Bwyd ac Arlwyo a Lletygarwch, ac mae’n credu bod rhoi hyfforddiant o ansawdd da sy’n gweddu i anghenion unigolion yn hollbwysig er mwyn datblygu dysgwyr yn llwyddiannus. Er mwyn deall eu hanghenion, mae Mark ei hun wedi bod ar leoliadau diwydiannol mewn bwytai ac wedi dilyn cyrsiau arbenigol mewn paratoi carcasau, sgiliau cyllell cigyddiaeth, gweithgynhyrchu caws a hufen iâ, ac archwilio ac arolygu bwyd.

Mae Mark hefyd wedi bod yn frwd wrth ddefnyddio technoleg, gan ddod o hyd i wersi ar-lein sy’n cyflwyno technegau coginio i ddysgwyr, er mwyn iddyn nhw allu eu hastudio a’u hymarfer. Mae hefyd wedi creu llyfr gwaith ar gostio bwyd, gan helpu cogyddion ifanc a staff blaen t? i weithio ar gostau, elw gros a net, ac effaith gwastraff bwyd ar elw.

Mae ei ymdrechion wedi cael eu cydnabod wrth iddo gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Meddai Vicky Barwis, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Cambria: “Nid oes dim yn ormod iddo wrth helpu ei ddysgwyr. Mae’n ddiymhongar iawn, ac yn credu ei fod yn asesydd da’n unig. Byddai ei ddysgwyr yn anghytuno, ac yn dweud ei fod hefyd yn diwtor, nid da, ond gwych.”

Un o’i ddysgwyr yw Dave Evans, sy’n rheolwr pecynnu risg isel yn Rowan Foods yn Wrecsam. Mae wedi gweithio gyda Mark i ennill nifer o gymwysterau.

“Mae Mark wedi fy nghefnogi drwy weithio’n galed tu hwnt i fy helpu i gyflawni fy amcanion,” meddai Dave. “Rwyf wedi dysgu cymaint drwy ei arweiniad, a hynny wedi fy ngalluogi i ymateb i bobl mewn ffyrdd gwahanol, gan fy ngwneud yn rheolwr gwell.”

Meddai Mark: “Mae’n bwysig deall anghenion eich dysgwyr a pheidio â gosod pawb yn yr un bocs. Mae ymddiriedaeth yn rhan hollbwysig o’r daith ddysgu honno, ac rwy’n annog fy nysgwyr i fod yn frwd dros ddiwylliant Cymru, yn enwedig yn y diwydiant lletygarwch lle mae gan Gymru gynnyrch anhygoel. I’r diben hwnnw, rwy’n ceisio dysgu Cymraeg er mwyn fy helpu i ehangu fy sgiliau.”

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi.

Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn – Canolradd, Dysgwr VQ y Flwyddyn – Uwch, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer yn y categori Hyfforddwr y mae Anna Bell a Louisa Mallett.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Mark Shaw, sydd ar y rhestr fer am Wobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion