09.04.19 mh VQ Awards Deloitte 4

Creu llwybr gyrfa newydd i bobl ifanc yng Nghaerdydd

Ar ôl cyflwyno rhaglen brentisiaethau arloesol sy’n galluogi cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i ffynnu yn y sector gwasanaethau ariannol yng Nghaerdydd, mae Deloitte LLP wedi’i enwi ar un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Mae ymdrechion y cwmni wedi cael eu cydnabod wrth iddo gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Cyflwynodd Deloitte raglen brentisiaethau yn defnyddio dysgu seiliedig ar waith yn 2015. Hyd yma, mae 74 o ddysgwyr wedi ymuno â rhaglen sy’n rhoi mwy o gyfleoedd mewn swyddi nad ydynt yn rhai cyfrifyddu traddodiadol i bobl ifanc – pobl na fyddai fel arall o bosibl wedi ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Mae hyn yn helpu i newid y camargraff bod y swyddi gorau yn y byd cyllid wedi’u cadw i bobl sydd â graddau prifysgol yn unig, gan fod y rhaglen yn gwarantu swydd barhaol yn eu maes gwaith i brentisiaid llwyddiannus, ynghyd â’r cyfle i barhau â’u haddysg alwedigaethol.

“Rydym yn gyflogwr sy’n ymwybodol bod gwella symudedd cymdeithasol ymhlith heriau mwyaf y Deyrnas Unedig,” esboniodd Andrew Bevan, sy’n uwch-reolwr yn Deloitte. “Rydym wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc i lwyddo, waeth beth fo’u cefndir, ac yn sicrhau bod hyn yn cael ei ddangos wrth inni recriwtio a datblygu pobl.

“Mae ein rhaglenni prentisiaeth yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i ddatblygu talent amrywiol Mae ein prentisiaeth lefel mynediad mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro wedi rhoi cyflenwad newydd sbon o dalent inni.

“Rydym wrth ein boddau ein bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau VQ eleni. Mae’r gwobrau’n cydnabod y gwerth y mae cyflogwyr fel ni yn ei roi ar gymwysterau galwedigaethol a’r gwaith a wnawn i uwchsgilio ein pobl, gan wella eu gallu a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.”

Mae’r cwmni’n cynnig ystod o gymwysterau academaidd a phroffesiynol, gan gynnwys Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Gweinyddu Busnes – cymhwyster sydd wedi ennill gwobrau.

Mae Deloitte hefyd wedi lansio rhaglen agored sy’n rhoi sgiliau cyflogadwyedd i oedolion, a bydd hon yn gwneud cryn wahaniaeth i hyd at 100 o bobl yn y rhanbarth eleni, drwy eu gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae Deloitte Access, sef rhaglen allgymorth ysgolion sydd wedi hen ennill ei phlwyf, yn mentora myfyrwyr mewn cymunedau incwm isel, gan geisio gwneud pobl yn fwy uchelgeisiol a chael gwared ar rai o’r rhwystrau i gyflogaeth.

“Mae ymrwymiad Deloitte i roi llwybr gyrfa gwahanol i’r sector gwasanaethau proffesiynol yn glodwiw tu hwnt,” meddai Chris Baker, Swyddog Cyfathrebu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. “Mae Deloitte yn cynnig un o’r rhaglenni prentisiaethau mwyaf arloesol yng Nghymru, a honno’n rhoi dewis go iawn sy’n gwbl gwahanol i ddysgu academaidd.”

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn -Canolradd, Dysgwr VQ y Flwyddyn – Uwch, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer am wobr Cyflogwr y Flwyddyn y mae Scarlet Knight ac Ysgol Sant Cyres.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Hywel Jones (canol) Deloitte LLP uwch reolwr gwasanaethau cleient mewnol gyda phrentisiaid.

Yn ôl i Archif Newyddion