Scarlet Knight Hairdressing

Cyn-brentisiaid yn meithrin y genhedlaeth nesaf

Mae dau gyn-brentis sydd wedi creu partneriaeth o fri rhwng g?r a gwraig yn meithrin cenhedlaeth newydd o weithwyr cymwys a medrus yn eu busnes trin gwallt a harddwch – Scarlet Knight.

Mae’r cwmni bellach wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Mae Scarlet Knight yn sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn dilyn prentisiaeth, ac mae wedi creu enw gwych iddo’i hun am roi triniaethau o safon ynghyd â gwasanaeth rhagorol i’w gwsmeriaid yn ardal Rhondda Cynon Taf a’r tu hwnt.

Mae ymdrechion y busnes wedi cael eu cydnabod wrth iddo gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Charlotte a John Knight a sefydlodd y cwmni, ac mae ganddynt bellach 15 o weithwyr a llefydd hyfforddiant seiliedig ar waith sy’n ganolog i’r busnes. Mae’r rhain yn darparu chwe NVQ Lefel 2 a 3 mewn meysydd sy’n berthnasol i’r holl ddiwydiant.

“Ers 2012, rydym wedi helpu nifer o unigolion i gael gyrfa yn y diwydiant trin gwallt a harddwch. Mae rhai o’r rhain wedi aros gyda ni mewn swyddi amser llawn ac mae rhai eraill wedi meithrin yr hyder i ddechrau eu busnesau eu hunain,” meddai Charlotte, a ddechreuodd ar ei thaith alwedigaethol ei hun yn 2007 drwy ddilyn Prentisiaeth NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt a Rheoli.

“Mae’r rheini sydd wedi aros gyda ni wedi mynd yn eu blaenau i ddod yn arweinwyr tîm ac yn rheolwyr, ac maen nhw’n dal i ffynnu heddiw wrth inni eu harwain a’u mentora.”

Ychwanegodd John: “Mae cyrraedd y rhestr fer am Wobr VQ yn golygu llawer inni, ac mae’n dangos bod ein gwaith caled a’n buddsoddiad mewn cymwysterau galwedigaethol yn talu ar ei ganfed er mwyn helpu ein staff i wella yn eu gyrfaoedd eu hunain yn barhaol.”

Mae dull y cwmni o weithio, sy’n canolbwyntio ar y staff, wedi creu tîm o weithwyr brwd, ymroddgar a llawn parch, a’r rheini’n cael eu hannog i barhau â’u hyfforddiant er mwyn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd eu hunain.

Mae’r cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol yn cynnwys datblygu un o aelodau’r tîm i fod yn asesydd ar y safle er mwyn i bobl wneud cynnydd cyflymach yn y swydd, a’r nod o agor eu hacademi hyfforddiant eu hunain er mwyn gallu cefnogi mwy o brentisiaid.

Mae Lisa Lee, sy’n archwilydd ansawdd mewnol yn ISA Training, wedi gweithio gyda Charlotte a John ers eu bod yn brentisiaid eu hunain, ac mae hi wedi cefnogi Scarlet Knight ers hynny.

“Roeddwn i’n gwybod bod ganddyn nhw’r agwedd iawn a’r potensial i greu busnes llwyddiannus, ac yn bwysicach na dim, yr awydd i fuddsoddi eu hamser a’u harian i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf,” meddai Lisa.

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn -Canolradd, Dysgwr VQ y Flwyddyn – Uwch, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer am wobr Cyflogwr y Flwyddyn y mae Deloitte LLP ac Ysgol Sant Cyres.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Charlotte Knight, perchennog Scarlet Knight, gyda phrentisiaid.

Yn ôl i Archif Newyddion