06.04.19 mh VQ Awards St Cyres School 1

Dysgu’r athrawon yn ysbrydoli arweinwyr y dyfodol

Mae hyrwyddo diwylliant arwain ymhlith ei staff addysgu yn ysbrydoli disgyblion mewn ysgol ym Mhenarth i fod yn frwd ac i fod yn awyddus i wneud eu gorau glas. Yn sgil hyn, mae Ysgol Sant Cyres wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Cyflwynodd Ysgol Sant Cyres y Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Arwain a Rheoli i’w staff addysgu yn 2016, gan arwain at ganlyniadau gwell na’r cyfartaledd i’r rheini sy’n cymryd rhan.

Mae ymdrechion yr ysgol wedi cael eu cydnabod wrth iddi gyrraedd y rhestr fer yng nghategori Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau VQ eleni. Gwobrau yw’r rhain sy’n rhoi clod i unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Mae’r ysgol wedi cofrestru 20 dysgwr i gyd, gyda nifer ohonynt yn llwyddo i gael dyrchafiad yn uniongyrchol o ganlyniad i wella’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy’r rhaglen.

Mae mentoriaid ymroddgar yn cael eu neilltuo ar gyfer pob aelod o staff sy’n dilyn y rhaglen brentisiaethau, ac mae aseswyr o’r darparwr hyfforddiant, Portal Training, wrth law i sicrhau bod y dysgwyr yn cael eu cefnogi’n llwyr drwy’r holl broses fel eu bod yn datblygu sgiliau newydd ac yn defnyddio’r rheini’n effeithiol yn y gweithle.

“Mae buddsoddi yn nysgu a datblygu’r staff wedi talu ar ei ganfed drwy’r ysgol i gyd. Oherwydd hynny, mae’r angerdd a’r brwdfrydedd i ddysgu wedi bod yn heintus, wrth inni weld hynny yn ein myfyrwyr hefyd,” meddai Dr Jonathan Hicks, y Pennaeth.

“Rydym yn ysgol sy’n mynd ati’n fwriadol i annog darpar arweinwyr i ennill cymwysterau galwedigaethol, ac rydym yn mynd ati’n gadarnhaol i sicrhau bod dysgu academaidd a dysgu galwedigaethol yn cael yr un parch. Fel sefydliad sy’n dysgu, rydym yn frwd dros rymuso staff, ac nid drwy greu model dysgu ar gyfer y disgyblion yn unig, ond drwy greu twf mewn dysgu i arwain.

“Rydym wrth ein boddau ein bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau VQ eleni. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y gwerth rydym fel cyflogwyr yn ei roi ar gymwysterau galwedigaethol a’r gwaith a wnawn i helpu ein staff i wella eu sgiliau.”
Mae’r ysgol wedi gweithio’n agos gyda Portal Training i roi eu rhaglenni dysgu ar waith, gyda chynlluniau cyffrous y dyfodol yn cynnwys mwy o lwybrau prentisiaeth gwahanol.

“Mae’r ysgol yn hyrwyddo diwylliant o arweinyddiaeth ar wasgar. Mae’r Tîm Arwain yn cydnabod effaith gadarnhaol y Rhaglen Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Arwain a Rheoli ar allu aelodau presennol o’r uwch-reolwyr ynghyd ag ar allu darpar uwch-reolwyr. Yn ei dro, mae hyn yn cael effaith ar yr holl gynllun gwella ysgol,” meddai Gwawr Booth, Rheolwr-Gyfarwyddwr Portal Training.

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol – VQ – yn arwydd o ymroddiad tuag at eich proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n ein helpu i ddathlu’r dysgwyr, yr hyfforddwyr a’r cyflogwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach wrth ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr VQ y Flwyddyn – Canolradd, Dysgwr VQ y Flwyddyn – Uwch, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Hefyd ar y rhestr fer am wobr Cyflogwr y Flwyddyn y mae Deloitte LLP a Scarlet Knight.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Diprwy bennaeth Ysgol Sant Cyres Robert Bruton (chwith) a’r Pennaeth, Dr Jonathan Hicks.

Yn ôl i Archif Newyddion