vq award winners-17SMALL

Enillwyr Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol yn Camu i’r Llwyfan

Mae’r rheini sydd wedi rhagori wrth ennill cymwysterau galwedigaethol wedi cael eu cydnabod fel rhan o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo, ‘BAFTAs’ y byd cymwysterau galwedigaethol, yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, lle datgelwyd enwau’r enillwyr.

Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n fodd o ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Cyrhaeddodd deuddeg y rhestrau byrion yn y pedwar categori sy’n rhan o Wobrau VQ. Dyma sut aeth hi:

Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) – Collette Gorvett.
Rhywun cystadleuol ac ymroddedig sy’n frwd dros wneud ei gorau glas – dyna ddisgrifiad teg o agwedd Collette Gorvett tuag at ddysgu. Rhagorol yn wir fu’r cynnydd a wnaeth yng Ngholeg G?yr Abertawe. Ar ôl ennill Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, aeth yn ei blaen maes o law i ennill Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Cegin a Phantri). Cafodd hyn ei gydnabod wrth iddi ennill gwobr Myfyriwr Lletygarwch y Flwyddyn y coleg yn 2018. Mae ei hymwneud â chystadlaethau Sgiliau Cymru, y DU ac Ewrop wedi arwain at fwy o lwyddiant, sy’n golygu ei bod yn lladmerydd rhagorol dros ddysgu galwedigaethol.

Mae ei thaith ddysgu wedi bod yn ddiwyro, ac mae ei darparwr hyfforddiant yn credu bod yr hyn mae hi wedi’i gyflawni yn ysbrydoli dysgwyr eraill i lwyddo.

“Mae Collette wedi bod yn llysgennad ac yn batrwm anhygoel o ddysgwr,” meddai Mark Clement, sy’n rheolwr maes dysgu yng Ngholeg G?yr Abertawe. “Mae hi wedi helpu’r prosiect Ysbrydoli Sgiliau drwy gynnal arddangosfeydd i staff darlithio mewn nifer o golegau yng Nghymru. At hynny, mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i bob cystadleuydd newydd, gan eu hannog nhw i ymroi i uwchsgilio a thrwy fod mor barod i rannu ei phrofiad o gystadlu.”

Ar y rhestr fer: Alex Davies o Ysgol Gynradd Sgeti, Abertawe, sy’n dysgu gyda Choleg G?yr Abertawe; a Nia Jones, Caerdydd, sy’n gweithio i’r cwmni peirianneg Arup ac yn dysgu gyda Choleg Caerdydd a’r Fro ac ALS Training.

Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) – Charlotte O’Brien.
Dechreuodd Charlotte ei gyrfa yn y Campws Gwyddor Data yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd. Ar ôl cwblhau ei Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Dadansoddi Data chwe mis yn gynt na’r disgwyl, cafodd ei gwobrwyo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda swydd barhaol.

Ei hoffter o fathemateg ac economeg a’i harweiniodd i’r brifysgol, ond penderfynodd yn go sydyn y byddai astudiaethau galwedigaethol gydag ALS Training yng Nghaerdydd yn gweddu’n well i’w hanghenion dysgu hi. Mae pethau wedi mynd o nerth i nerth iddi ers hynny. Mae Charlotte bellach yn helpu i gyflwyno cyrsiau hyfforddi i staff y Swyddfa Ystadegau Gwladol, lle mae hi hefyd yn Llysgennad STEM.

Mae ei llwybr dysgu ei hun wedi’i harwain i astudio gradd yn yr ail flwyddyn mewn Mathemateg ac Economeg yn y Brifysgol Agored. Mae’n gobeithio y bydd hynny’n sicrhau lle iddi ar y cwrs Gradd-brentisiaeth newydd mewn Gwyddor Data Gymhwysol yn ddiweddarach eleni.

Meddai Alison Adams, sy’n Rheolwr Academaidd yn y Campws Gwyddor Data yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, am Charlotte: “Mae ei thaith drwy’i phrentisiaeth i gael swydd barhaol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi bod yn ysbrydoledig. Mae Charlotte yn ymroddedig ac yn uchelgeisiol, ac mae ganddi amcanion clir i’w gyrfa. Mae hi’n byrlymu o bositifrwydd, ac mae’n llawn afiaith.”

Ar y rhestr fer: Jonathan Thomas, DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd, Caerffili, sy’n dysgu gydag ALS Training; a Reagan Locke, Tata Steel, Port Talbot, sy’n dysgu gyda Choleg G?yr Abertawe.

Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn – Louisa Mallett
A hithau wedi bod yn diwtor ers saith mlynedd yn ACT Limited yng Nghaerdydd, mae Louisa yn grediniol y dylid datblygu cymeriad pobl yn ogystal â rhoi hyfforddiant ymarferol. Mae Louisa wedi meithrin gallu anhygoel i greu perthynas â’i dysgwyr ac i ddeall unrhyw rwystrau sylfaenol sy’n eu hwynebu. Mae dysgwyr yn ymddiried go iawn yn Louisa gan ei bod hi’n gallu deall eu hanghenion ac yn gallu creu cynllun gweithredu addas a chyraeddadwy iddyn nhw ei ddilyn.

At hynny, mae Louisa wedi creu llyfryn lles ar-lein sy’n helpu gyda symptomau o straen a gorbryder. Fel rhan o’i gweithdai digidol, mae Louisa wedi creu ‘Nearpods’, sef adnodd rhyngweithiol i’r ystafell ddosbarth sy’n datblygu sgiliau llythrennedd digidol yn ogystal â galluogi dysgwyr i weithio wrth eu pwysau.

Meddai Louisa: “Fy nod personol yw gwneud gwahaniaeth. Nid oes modd i bobl ddysgu go iawn heb greu cysylltiad emosiynol a heb feddwl yn arloesol.”

Ar y rhestr fer: Anna Bell, Itec Skills and Employment, Caerdydd; a Mark Shaw, Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy.

Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn – Scarlet Knight.
Mae dau gyn-brentis sydd wedi creu partneriaeth o fri rhwng g?r a gwraig yn meithrin cenhedlaeth newydd o weithwyr cymwys a medrus yn eu busnes trin gwallt a harddwch – Scarlet Knight.

Mae Scarlet Knight yn sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn dilyn prentisiaeth, ac mae wedi creu enw gwych iddo’i hun am roi triniaethau o safon ynghyd â gwasanaeth rhagorol i’w gwsmeriaid yn ardal Rhondda Cynon Taf a’r tu hwnt.

Charlotte a John Knight a sefydlodd y cwmni, ac mae ganddynt bellach 15 o weithwyr a llefydd hyfforddiant seiliedig ar waith sy’n ganolog i’r busnes, gan weithio gydag ISA Training i gynnig chwe NVQ Lefel 2 a 3.

Mae dull y cwmni o weithio, sy’n canolbwyntio ar y staff, wedi creu tîm o weithwyr ymroddgar, a’r rheini’n cael eu hannog i barhau â’u hyfforddiant er mwyn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd eu hunain.

“Ers 2012, rydym wedi helpu nifer o unigolion i gael gyrfa yn y diwydiant trin gwallt a harddwch. Mae rhai o’r rhain wedi aros gyda ni mewn swyddi amser llawn ac mae rhai eraill wedi meithrin yr hyder i ddechrau eu busnesau eu hunain,” meddai Charlotte, a ddechreuodd ar ei thaith alwedigaethol ei hun yn 2007 drwy ddilyn Prentisiaeth NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt a Rheoli.

“Mae’r rheini sydd wedi aros gyda ni wedi mynd yn eu blaenau i ddod yn arweinwyr tîm ac yn rheolwyr, ac maen nhw’n dal i ffynnu heddiw wrth inni eu harwain a’u mentora.”

Ar y rhestr fer: Deloitte LLP, Caerdydd, sy’n gweithio gyda Choleg Caerdydd a’r Fro; ac Ysgol Sant Cyres, Penarth, sy’n dysgu gyda Portal Training.

Roedd y seremoni wobrwyo yn cyd-fynd â Diwrnod VQ, diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae sgiliau seiliedig ar waith yn bwysicach nag erioed, gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar ddysgwyr a’u cyflogwyr mewn gweithlu modern.

“Mae’r gwobrau’n rhoi’r safon aur ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru ac yn gwobrwyo ein dysgwyr rhagorol, busnesau sydd wedi ymroi i ddatblygu eu staff, a hyfforddwyr brwd sydd wastad yn mynd yr ail filltir.

“Dylai pawb sydd ar y rhestrau byrion a’r enillwyr deimlo’n hynod o falch a hoffwn eu llongyfarch, un ac oll, ar eu llwyddiant.”

Mae’r gwobrau’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn ôl i Archif Newyddion