Scarlett Knight Hairdressing

Busnes trin gwallt a harddwch yn y de yn ennill Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn

Busnes trin gwallt a harddwch yn y de a enillodd wobr VQ Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019. Busnes yw hwn sy’n haeddu clod am hyfforddi cenhedlaeth newydd o weithwyr proffesiynol cymwys a medrus.

Cafodd Scarlet Knight y wobr fawreddog mewn seremoni a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 15 Mai. Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n fodd o ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae Scarlet Knight yn sicrhau bod pob un o’i weithwyr yn dilyn prentisiaeth, ac mae wedi creu enw gwych iddo’i hun am roi triniaethau o safon ynghyd â gwasanaeth rhagorol i’w gwsmeriaid yn ardal Rhondda Cynon Taf a’r tu hwnt.

Charlotte a John Knight a sefydlodd y cwmni, dau sy’n gyn-brentisiaid eu hunain. Mae ganddynt bellach 15 o weithwyr a llefydd hyfforddiant seiliedig ar waith sy’n ganolog i’r busnes. Mae’r rhain yn darparu chwe NVQ Lefel 2 a 3 mewn meysydd sy’n berthnasol i’r holl ddiwydiant.

“Ers 2012, rydym wedi helpu nifer o unigolion i gael gyrfa yn y diwydiant trin gwallt a harddwch. Mae rhai o’r rhain wedi aros gyda ni mewn swyddi amser llawn ac mae rhai eraill wedi meithrin yr hyder i ddechrau eu busnesau eu hunain,” meddai Charlotte, a ddechreuodd ar ei thaith alwedigaethol ei hun yn 2007 drwy ddilyn Prentisiaeth NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt a Rheoli.

“Mae’r rheini sydd wedi aros gyda ni wedi mynd yn eu blaenau i ddod yn arweinwyr tîm ac yn rheolwyr, ac maen nhw’n dal i ffynnu heddiw wrth inni eu harwain a’u mentora.”

Mae dull y cwmni o weithio, sy’n canolbwyntio ar y staff, wedi creu tîm o weithwyr brwd, ymroddgar a llawn parch, a’r rheini’n cael eu hannog i barhau â’u hyfforddiant er mwyn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd eu hunain.

Mae’r cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol yn cynnwys datblygu un o aelodau’r tîm i fod yn asesydd ar y safle er mwyn i bobl wneud cynnydd cyflymach yn y swydd, a’r nod o agor eu hacademi hyfforddiant eu hunain er mwyn gallu cefnogi mwy o brentisiaid.

Meddai Charlotte: “Mae’n wych i’n busnes ennill Gwobr VQ, oherwydd mae’n rhoi cydnabyddiaeth inni – cydnabyddiaeth yn y sector rydym ni’n ei haeddu yn fy marn i, am y gwaith caled rydym wedi’i wneud gyda’n hyfforddeion dros y blynyddoedd. I fusnes bach fel ni, mae’n teimlo’n hynod o arbennig cael ei cydnabod yn y fath fodd.

“Ein cynlluniau at y dyfodol yw dal ati, croesawu mwy o brentisiaid, a pharhau i greu gweithlu medrus o’r radd flaenaf i’r diwydiant trin gwallt a harddwch.”

Mae Lisa Lee, sy’n archwilydd ansawdd mewnol yn ISA Training, wedi gweithio gyda Charlotte a John ers eu bod yn brentisiaid eu hunain, ac mae hi wedi cefnogi Scarlet Knight ers hynny.

“Roeddwn i’n gwybod bod ganddyn nhw’r agwedd iawn a’r potensial i greu busnes llwyddiannus, ac yn bwysicach na dim, yr awydd i fuddsoddi eu hamser a’u harian i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf,” meddai Lisa.

Yn ail yng nghategori Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn roedd Deloitte LLP, Caerdydd ac Ysgol Sant Cyres, Penarth.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Roedd y seremoni wobrwyo yn cyd-fynd â Diwrnod VQ – diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae sgiliau seiliedig ar waith yn bwysicach nag erioed, gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar ddysgwyr a’u cyflogwyr mewn gweithlu modern.

“Mae’r gwobrau’n rhoi’r safon aur ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru ac yn gwobrwyo ein dysgwyr rhagorol, busnesau sydd wedi ymroi i ddatblygu eu staff, a hyfforddwyr brwd sydd wastad yn mynd yr ail filltir.

“Dylai pawb sydd ar y rhestrau byrion a’r enillwyr deimlo’n hynod o falch a hoffwn eu llongyfarch, un ac oll, ar eu llwyddiant.”

Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Charlotte Knight o Scarlet Knight, enillydd Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn

Yn ôl i Archif Newyddion