Louisa Mallett

Hyfforddwraig eithriadol ac arloesol yn ennill Gwobr VQ

Mae Louisa Mallett yn grediniol mewn datblygu cymeriad pobl ochr yn ochr â’r hyfforddiant ymarferol. Nawr mae ei hymdrechion wedi’u cydnabod wrth iddi ennill gwobr VQ Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Cafodd Louisa, sydd wedi bod yn diwtor am y saith mlynedd ddiwethaf yn ACT Limited yng Nghaerdydd, y wobr fawreddog mewn seremoni a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 15 Mai. Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n fodd o ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

A hithau wedi’i synnu ac wrth ei bodd, mae Louisa yn credu bod ennill y wobr yn hwb i’w hunanhyder a’i fod yn dangos arwyddocâd dysgu galwedigaethol.

Meddai Louisa: “Efallai nad ydw i’n credu ddigon ynof fy hun, ac fe ddylwn i’n bendant wneud hynny nawr. Felly rwyf wedi gwirioni. Mae’r gwobrau hyn yn bwysig iawn gan eu bod yn cryfhau statws dysgu seiliedig ar waith drwy gymwysterau galwedigaethol.”

A hithau’n hyfforddwraig eithriadol ac arloesol, mae Louisa’n frwd dros addysgu, ac yn gweithio’n ddiflino i roi gweithdai creadigol a difyr. Mae’n frwd dros ofalu am les pobl, ac wedi creu llyfryn lles ar-lein sy’n rhoi gwybod i ddysgwyr am wefannau sy’n rhoi cymorth ymarferol pan fydd ganddyn nhw symptomau straen a gorbryder – pethau sy’n gallu effeithio ar eu dysgu.

Fel rhan o’i gweithdai digidol, mae Louis wedi creu cyfres o ‘Nearpods’, sef adnodd rhyngweithiol i’r ystafell ddosbarth sy’n datblygu sgiliau llythrennedd digidol yn ogystal â galluogi dysgwyr i weithio wrth eu pwysau, naill ai ar eu pennau’u hunain neu mewn grwpiau.

“Dros y saith mlynedd ddiwethaf, mae Louisa wedi meithrin gallu anhygoel i greu perthynas â’i dysgwyr ac i ddeall unrhyw rwystrau sylfaenol sy’n eu hwynebu,” meddai Rebecca Small, Arweinydd Gwasanaethau Busnes yn ACT Training. “Mae dysgwyr yn ymddiried go iawn yn Louisa gan ei bod hi’n gallu deall eu hanghenion ac yn gallu creu cynllun gweithredu addas a chyraeddadwy iddyn nhw ei ddilyn.”

Mae Louisa yn credu bod ei datblygiad proffesiynol hi’i hun hefyd yn hollbwysig wrth gynnal safonau. Mae hi wedi cwblhau Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad, ac ar hyn o bryd mae’n dilyn cwrs Cyflwyniad i Gwnsela a Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes.

Meddai Kim Ford, a gwblhaodd gwrs Gweinyddu Busnes Lefel 3 o dan arweiniad Louisa: “Aeth Louisa y tu hwnt i’r disgwyl, gan roi sesiynau un-i-un mewn ffordd mor syml a hynod o rwydd i’w deall. Mae hi’n anhygoel.”

Meddai Louisa: “Fy nod personol yw gwneud gwahaniaeth i’n dysgwyr. Nid oes modd i bobl ddysgu go iawn heb greu cysylltiad emosiynol a heb feddwl yn arloesol.”

Yn ail yng nghategori gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn roedd Anna Bell, Itec Skills and Employment, Caerffili a Mark Shaw, Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Roedd y seremoni wobrwyo yn cyd-fynd â Diwrnod VQ – diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae sgiliau seiliedig ar waith yn bwysicach nag erioed, gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar ddysgwyr a’u cyflogwyr mewn gweithlu modern.

“Mae’r gwobrau’n rhoi’r safon aur ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru ac yn gwobrwyo ein dysgwyr rhagorol, busnesau sydd wedi ymroi i ddatblygu eu staff, a hyfforddwyr brwd sydd wastad yn mynd yr ail filltir.

“Dylai pawb sydd ar y rhestrau byrion a’r enillwyr deimlo’n hynod o falch a hoffwn eu llongyfarch, un ac oll, ar eu llwyddiant.”

Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Louisa Mallet, enillydd Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion