Charlotte O'Brien

Llwybr Hyfforddiant Galwedigaethol yn arwain at lwyddiant

I Charlotte O’Brien, enillydd Gwobr VQ, mae dysgu galwedigaethol wedi’i galluogi i wneud gyrfa o’i brwdfrydedd ym maes mathemateg ac economeg.

Mae ymdrechion Charlotte wedi’u cydnabod wrth iddi ennill gwobr VQ Dysgwr Uwch y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Cafodd Charlotte y wobr fawreddog mewn seremoni a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 15 Mai. Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n fodd o ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Dechreuodd Charlotte ei gyrfa yn y Campws Gwyddor Data yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd. Ar ôl cwblhau ei Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Dadansoddi Data chwe mis yn gynt na’r disgwyl, cafodd ei gwobrwyo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda swydd barhaol.

Dilynwyd hynny gyda dyrchafiad dros dro am chwe mis i fod yn Uwch Swyddog Gweithredol, ac mae Charlotte bellach yn gweithio fel rhan o dîm yn yr adran Dulliau ac Ymchwil Incwm Gwladol Crynswth. Mae hyn yn golygu gwella’r modd y caiff Cyfrifon Cenedlaethol eu crynhoi, sy’n flaenoriaeth o bwys i’r Gr?p Ystadegau Economaidd yn y flwyddyn nesaf.

Ei hoffter o fathemateg ac economeg a’i harweiniodd i’r brifysgol, ond penderfynodd yn go sydyn y byddai astudiaethau galwedigaethol gydag ALS Training yng Nghaerdydd yn gweddu’n well i’w hanghenion dysgu hi. Mae pethau wedi mynd o nerth i nerth iddi ers hynny.

Mae Charlotte bellach yn helpu i roi cyrsiau hyfforddi ar Ddadansoddi a Chyflwyno Data i staff y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy’n fodd o wella safonau yn y sefydliad. Mae hi hefyd wedi dod yn llysgennad STEM i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy’n golygu ymweld ag ysgolion a cholegau lleol i sôn am ei thaith alwedigaethol.

Mae ei llwybr dysgu ei hun wedi’i harwain i astudio gradd yn yr ail flwyddyn mewn Mathemateg ac Economeg yn y Brifysgol Agored. Mae’n gobeithio y bydd hynny’n sicrhau lle iddi ar y cwrs Gradd-brentisiaeth newydd mewn Gwyddor Data Gymhwysol yn ddiweddarach eleni.

Meddai Charlotte: “Mae ennill y wobr hon yn gymaint o sioc. Fe ymunais i â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn gweithio yn y maes mathemateg ac economeg eto, a gwneud rhywbeth roeddwn i’n ei fwynhau cymaint. Ar ôl gorffen fy ngradd, doeddwn i ddim yn credu y byddwn fyth yn gweithio yn y maes hwnnw eto. Ond drwy wneud prentisiaeth, roedd modd gwneud hynny – ac mae’r wobr hon yn profi fy mod yn gallu llwyddo yn y maes.”

Mae hi’n gobeithio y bydd ennill Gwobr VQ yn ei helpu yn ei gyrfa yn y dyfodol ac fodd i ennill cymwysterau pellach. Meddai Charlotte: “Rwy’n awyddus i gofrestru ar gyfer lefel 6 ym mis Medi, felly gobeithio bod ennill y wobr hon yn golygu fy mod yn ymgeisydd teilwng ac y byddan nhw’n fy nerbyn!”

Meddai Alison Adams, sy’n Rheolwr Academaidd yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, am Charlotte: “Mae ei thaith drwy’i phrentisiaeth i gael swydd barhaol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi bod yn ysbrydoledig. Mae Charlotte yn ymroddedig ac yn uchelgeisiol, ac mae ganddi amcanion clir i’w gyrfa. Mae hi’n byrlymu o bositifrwydd, ac mae’n llawn afiaith.”

Meddai Charlotte: “Mae’r brentisiaeth wedi bod yn llwyfan imi allu gwneud cynnydd a rhannu sgiliau dadansoddi gwerthfawr â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, ynghyd â’r gymuned ehangach.”

Meddai Richard Basset, Rheolwr Cynllunio a Darparu Rhaglenni yn ALS Training: “Mae Charlotte yn dangos beth sy’n bosibl drwy ddysgu galwedigaethol. Mae hi wedi achub ar bob cyfle i ddysgu, gan ddangos gwerth y dysgu hwnnw i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. A hithau wedi cael dyrchafiad ddwywaith mewn blwyddyn, mae hi’n gyfrifol am elfennau o rai o’r ystadegau pwysicaf sy’n cael eu creu i lywodraeth y DU.”

Yn ail am wobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) roedd Jonathan Thomas, DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd, sy’n dysgu gydag ALS Training; a Reagan Locke, Tata Steel, sy’n dysgu gyda Choleg G?yr Abertawe.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Roedd y seremoni wobrwyo yn cyd-fynd â Diwrnod VQ – diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae sgiliau seiliedig ar waith yn bwysicach nag erioed, gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar ddysgwyr a’u cyflogwyr mewn gweithlu modern.

“Mae’r gwobrau’n rhoi’r safon aur ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru ac yn gwobrwyo ein dysgwyr rhagorol, busnesau sydd wedi ymroi i ddatblygu eu staff, a hyfforddwyr brwd sydd wastad yn mynd yr ail filltir.

“Dylai pawb sydd ar y rhestrau byrion a’r enillwyr deimlo’n hynod o falch a hoffwn eu llongyfarch, un ac oll, ar eu llwyddiant.”

Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Charlotte O’Brien, enillydd Gwobr Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn.

Yn ôl i Archif Newyddion