Collette Gorvett

Dyhead i ragori yn arwain at lwyddiant yng Ngwobrau VQ

Dyhead i ysbrydoli eraill i ragori a arweiniodd at enwi Collette Gorvett, sy’n fentor ac yn llysgennad yn y maes lletygarwch, yn VQ Ddysgwr Canolradd y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019.

Cafodd Collette y wobr fawreddog mewn seremoni a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 15 Mai. Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, mae Gwobrau VQ yn dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo.

Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau’n fodd o ddathlu dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Rhagorol yn wir fu’r cynnydd a wnaeth Collette yng Ngholeg G?yr Abertawe. Ar ôl ennill Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, aeth yn ei blaen maes o law i ennill Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Cegin a Phantri). Cafodd ei llwyddiant mewn chwe chymhwyster ei gydnabod wrth iddi ennill gwobr Myfyriwr Lletygarwch y Flwyddyn y Coleg yn 2018.

Ond mae hi wedi rhagori a hyrwyddo dysgu galwedigaethol yn bennaf drwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru, y DU ac Ewrop. Cafodd ei llwyddiant diweddaraf fel rhan o dîm o bedwar o’r DU a ddaeth yn nawfed o 27 o wledydd Ewrop yng nghystadleuaeth Euro Skills yn Budapest, Hwngari, y llynedd.

A hithau’n siarad Cymraeg, mae ymdrechion Collette wedi’u cydnabod bellach wrth iddi ddod i’r brig yng nghategori Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn.

Meddai Collette: “Mae ennill y wobr hon yn golygu llawer imi. Hyd yn oed os oes gennych chi anableddau fel dyslecsia, boed chi’n fenyw neu’n wryw, fe allwch chi lwyddo go iawn mewn addysg alwedigaethol. Does dim rhaid dilyn y llwybr sy’n mynd i’r brifysgol. Bydd y wobr hon yn fy helpu yn fy ngyrfa yn y dyfodol, gan ei bod yn dangos fy mod ymhlith y dysgwyr gorau mewn addysg alwedigaethol yng Nghymru.”

Cafodd llawer o sgiliau’r ferch 19 oed eu datblygu ym mwyty Vanilla Pod y Coleg a bwyty lleol y Grill House. Ar yr un pryd, bu’n rhaid iddi gydbwyso galwadau astudio, ei bywyd cymdeithasol a’i bywyd gartref.

Y llynedd cafodd Collette swydd amser llawn, dros dro, yn y Ritz yn Llundain, gan roi cyfle iddi fireinio a pherffeithio ei sgiliau gwasanaeth bwyty. Mae hynny’n cynnwys gwaith bar a barista yn ogystal â gwasanaeth ciniawa moethus. Mae Collette bellach yn cynnal dosbarthiadau meistr i gystadleuwyr newydd, ac yn fentor ac yn llysgennad i Ysbrydoli Sgiliau mewn sawl coleg yng Nghymru.

Mae hi wedi rhannu’i phrofiadau gyda’r Aelod Cynulliad, Eluned Morgan, wedi trafod gaith Wordskills gydag Arglwyddi ac Aelodau Seneddol yn Nh?’r Cyffredin, a chyn diwedd y flwyddyn bydd hi’n cynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cystadlaethau yn yr Eidal, Tsieina a Rwsia.

Meddai Collette: “Fe ddywedodd rhywun wrtha’ i unwaith y byddai dyslecsia yn fy rhwystro rhag gwireddu fy mhotensial. Drwy ddycnwch, hunanhyder, astudio’n galed, profiad ymarferol a gwneud camgymeriadau a dysgu ohonyn nhw, rwy’n gobeithio fy mod wedi dangos i bobl eu bod nhw’n anghywir.”

Mae ei thaith ddysgu wedi bod yn ddiwyro, ac mae ei darparwr hyfforddiant yn credu bod yr hyn mae hi wedi’i gyflawni yn ysbrydoli dysgwyr eraill i lwyddo.

“Mae Collette wedi bod yn llysgennad ac yn batrwm anhygoel o ddysgwr,” meddai Mark Clement, sy’n rheolwr maes dysgu yng Ngholeg G?yr Abertawe. “Mae hi wedi helpu’r broses Ysbrydoli Sgiliau drwy gynnal arddangosfeydd i staff darlithio mewn nifer o golegau yng Nghymru. At hynny, mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i bob cystadleuydd newydd, gan eu hannog nhw i ymroi i uwchsgilio a thrwy fod mor barod i rannu ei phrofiad o gystadlu.”

Yn ail am wobr Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn roedd Alex Davies o Ysgol Gynradd Sgeti, Abertawe sy’n dysgu gyda Choleg G?yr Abertawe; a Nia Jones, sy’n gweithio i’r cwmni peirianneg Arup, Caerdydd ac yn dysgu gyda Choleg Caerdydd a’r Fro ac ALS Training.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi mewn pedwar categori – Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn, Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn, Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae’r rhain yn cwmpasu holl sbectrwm dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth.

Roedd y seremoni wobrwyo yn cyd-fynd â Diwrnod VQ – diwrnod sy’n dathlu llwyddiannau galwedigaethol a manteision dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol, a hynny i unigolion ac i economi Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae sgiliau seiliedig ar waith yn bwysicach nag erioed, gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar ddysgwyr a’u cyflogwyr mewn gweithlu modern.

“Mae’r gwobrau’n rhoi’r safon aur ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru ac yn gwobrwyo ein dysgwyr rhagorol, busnesau sydd wedi ymroi i ddatblygu eu staff, a hyfforddwyr brwd sydd wastad yn mynd yr ail filltir.

“Dylai pawb sydd ar y rhestrau byrion a’r enillwyr deimlo’n hynod o falch a hoffwn eu llongyfarch, un ac oll, ar eu llwyddiant.”

Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Yn y llun: Collette Gorvett, enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd).

Yn ôl i Archif Newyddion