07.06.16 VQ Awards Cardiff 195

Cwmni ailgylchu yng Ngogledd Cymru’n cael ei enwi’n Gyflogwr VQ y Flwyddyn

Mae cwmni ailgylchu yng Ngogledd Cymru wedi ennill tair gwobr mewn llai na blwyddyn am ei ffocws ar gymwysterau galwedigaethol i dyfu ei fusnes llwyddiannus.

Enwyd Thorncliffe, y mae ganddo safleoedd gwastraff ac ailgylchu yn yr Wyddgrug ac Abergele, yn Gyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) y Flwyddyn yn y seremoni Gwobrau VQ blynyddol yn St David’s Hotel and Spa, Caerdydd ar nos Fawrth, y noson cyn diwrnod VQ.

Trefnir y gwobrau gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a ColegauCymru.

Cynrychiolwyd Thorncliffe, a enillodd ddwywaith yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru y llynedd, yn y gwobrau gan y prentisiaid Michael James, 20 oed a Rob Moore, 19 oed. “Mae’n gyflawniad enfawr i’r cwmni, yn enwedig pan ystyriwch fod hon yn wobr genedlaethol,” meddai Michael. “Gobeithio y bydd yn annog cwmnïau eraill ar draws Cymru i ymhél â chymwysterau galwedigaethol.”

Dywedodd Rob: “Mae Thorncliffe yn gwmni gwych i weithio iddo ac mae’r ddau ohonom wedi cael llawer o gyfleoedd ers rydym ni yno.”

Er mwyn cyflawni ei nodau busnes, lansiodd Thorncliffe raglen Brentisiaeth, gan weithio’n agos gyda Chwmni Hyfforddiant Cambrian, bedair blynedd yn ôl ac mae ganddo bellach 12 prentis. Nododd y busnes angen i uwchsgilio’i weithlu o 98 ar ôl buddsoddi mewn offer arloesol gan gynnwys peiriant prosesu tanwydd o sbwriel newydd sy’n byrnu gwastraff.

Cyflawnwyd cyfanswm o 34 cymhwyster, yn amrywio o Brentisiaethau Sylfaen mewn Rheoli Adnoddau’n Gynaliadwy i lefel pedwar Prentisiaeth Uwch mewn Systemau a Gweithrediadau, ac mae 12 arall yn mynd rhagddynt.

Gan weithio gyda’r Gwasanaeth Prawf, mae Thorncliffe yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i gyn-droseddwyr fel rhan o’r rhaglen “8 ffordd o newid eich bywyd”, a enillodd wobr Inspire! am y prosiect gorau am ei effaith gymunedol gadarnhaol. I ddechrau, cynigir profiad gwaith i’r cyn-droseddwyr sy’n symud ymlaen at swydd gyda hyfforddiant os byddant yn profi eu hunain. Hyd yma, mae tri chyn-droseddwr wedi ymgymryd â Phrentisiaeth gyda’r cwmni.

“Rydym wedi darganfod fod cynnig cymwysterau galwedigaethol i’r staff wedi helpu meithrin dymuniad i gadw dysgu, sy’n gwneud iddynt deimlo’n werthfawr ac yn gwella cynhyrchiant,” meddai Daniel Harper, rheolwr safle ailgylchu’r Wyddgrug. “Rydym wedi cydnabod bod angen gweithlu hynod hyfforddedig ac uchel ei gymhelliant arnom a bod angen i agweddau newid o wastraff yn cael ei ystyried yn swydd annymunol i wyddoniaeth newydd lle mae’n adnodd ar gyfer ein dyfodol.

“Credwn fod cael staff sy’n meithrin dealltwriaeth o dargedau ailgylchu a thechnoleg sy’n dod i’r amlwg yn hollbwysig i’n llwyddiant parhaus.”

Mae dau safle’r cwmni’n arbed 30,000 tunnell fetrig o wastraff y flwyddyn o’r tir a’i uchelgais yw ailgylchu pob gwastraff.

Dywedodd Heather Martin o Gwmni Hyfforddiant Cambrian: “Mae’r wobr hon yn cydnabod ymrwymiad y cwmni i gymwysterau galwedigaethol a thyfu ei staff ei hun.”

Roedd Thorncliffe yn un o dri busnes a roddwyd ar restr fer Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn, sy’n dathlu cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn dysgu galwedigaethol i yrru sgiliau’r gweithlu i fyny a chynyddu cynhyrchiant a chystadleugarwch.

Llongyfarchodd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth y 10 yn y rownd derfynol a chanmolodd bawb oedd wedi cael eu henwebu am y Gwobrau VQ eleni. “Mae sgiliau galwedigaethol yn cael effaith enfawr ar economi Cymru a gwerthfawrogwn y dysgu galwedigaethol safon aur a gyflwynir i bobl ar hyd a lled Cymru,” dywedodd.

“Mae Diwrnod VQ a Gwobrau VQ yn cynnig y cyfle perffaith i ni ddathlu nid yn unig safon uchel y dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol a gyflwynir yng Nghymru, ond hefyd llwyddiannau a chyflawniadau personol niferus ein dysgwyr.

“Mae cymwysterau galwedigaethol ansawdd uchel yn hanfodol er mwyn darparu’r sgiliau, y profiad, y cymhelliant a’r ysbrydoliaeth y mae eu hangen ar unigolion a busnesau i symud yn eu blaenau. Yn y pen draw, dim ond gyda phobl a chanddynt y sgiliau a’r hyfforddiant priodol y gallwn symud economi Cymru yn ei blaen.

“Mae llawer yn rowndiau terfynol Gwobrau VQ eleni wedi dangos eu bod wedi’u nodi’n arweinwyr y dyfodol neu’n entrepreneuriaid uchelgeisiol a’u llygad ar wneud penderfyniadau busnes cadarn a chynyddu cynhyrchiant.”

Mae’r gwobrau, sydd bellach yn eu nawfed flwyddyn, yn cyd-daro â Diwrnod VQ ar 8 Mehefin, sef dathliad o fanteision a gwerth dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol ansawdd uchel i unigolion ac i’r economi. Roedd gwobrau hefyd am Ddysgwr VQ Lefel Uwch y Flwyddyn a Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn.

Yn y llun:
Y prentisiaid Michael James a Rob Moore o Gyflogwr VQ y Flwyddyn, Thorncliffe gyda Judith Evans, cadeirydd ColegauCymru, Sarah John, cadeirydd dros dro NTfW, Huw Morris, cyfarwyddwr sgiliau, addysg uwch a dysgu gydol oes Llywodraeth Cymru a’r arweinydd Sian Lloyd.

Yn ôl i Archif Newyddion