Helen-Vowles-7-sml

Trusting Hands

Sefydlwyd Trusting Hands gan Helen Vowles, gofalwraig sy’n angerddol yngl?n â hyfforddiant. Y mae’n cynnig pecyn hyfforddiant cynhwysfawr, sy’n sicrhau bod gan y staff yr holl sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol i gefnogi eu gwaith a’u gyrfaoedd.

Mae mwy nag 86 y cant o gyflogeion Trusting Hands yn gweithio tuag at Brentisiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cafodd Trusting Hands ganmoliaeth fawr yn adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn 2014, gan gydnabod y modd y mae’r cwmni’n buddsoddi mewn hyfforddi a datblygu staff ymhell y tu hwnt i ofynion hyfforddi gorfodol y diwydiant.

“Rwy wedi bod yn gweithio gyda Helen ers llawer o flynyddoedd fel rheolwr gweithrediadau, a gallaf ddweud yn glir bod Helen yn gwbl ymrwymedig i wneud yn si?r bod pob aelod o staff sy’n gweithio iddi wedi eu hyfforddi i’r safonau uchaf,” Jill Williams, Rheolwr Gweithrediadau

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr