Gwobrau VQ

Mae enwebiadau VQ nawr ar gau am 2019.

Cyflwyniad

Mae’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) yn gyfle i gydnabod unigolion a chyflogwyr, gan ddangos y cysylltiad rhwng eu llwyddiant ac addysg alwedigaethol. Bellach yn eu deuddegfed blwyddyn, bydd y Gwobrau’n dathlu’r rheini sydd wedi elwa o’r llwybr galwedigaethol, sydd wedi cyflawni y tu hwnt i’r disgwyliadau, sydd wedi bod yn arloesol wrth eu gwaith, ac sydd wedi manteisio ar y ddarpariaeth addysg, hyfforddiant a sgiliau galwedigaethol yng Nghymru.

Dyddiadau Pwysig

 • Lansio a’r Cyfnod Enwebu’n Dechrau – Dydd Mercher 16 Ionawr 2019
 • Dyddiad Cau ar gyfer Enwebu – Dydd Gwener 8 Mawrth 2019
 • Cyhoeddi’r Rhestr Fer – Dydd Iau 4 Ebrill 2019
 • Y Seremoni Wobrwyo – 15 Mai 2019

Categorïau a Meini Prawf y Gwobrau

Mae pedwar categori i gyd. Dyma nhw: Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr y Flwyddyn a Chyflogwr y Flwyddyn, . Dyma gyflwyniad byr i bob un:

 • Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) yn gwobrwyo dysgwyr galwedigaethol sydd wedi rhagori wrth ennill cymwysterau hyd at lefel tri mewn maes galwedigaethol, gan gyflawni mwy o ganlyniad i gael yr hyfforddiant hwn.
 • Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) yn gwobrwyo dysgwyr galwedigaethol sydd wedi rhagori wrth ennill chymwysterau lefel pedwar ac uwch, gan gyflawni mwy o ganlyniad i gael yr hyfforddiant hwn.
 • Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod ac yn gwobrwyo hyfforddwyr galwedigaethol unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr i ragori, a’r rheini’n mynd gam ymhellach na’r hyn sy’n ofynnol yn eu swyddi.
 • Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar wobrwyo cyflogwyr sy’n defnyddio cymwysterau galwedigaethol i ychwanegu gwerth i’w gweithlu. Maent yn rhoi tystiolaeth bod y buddsoddiad hwn mewn uwchsgilio galwedigaethol yn gallu gwneud gwir wahaniaeth i’w helw ac i lwyddiant eu sefydliad.

Sut i Geisio

Mae modd enwebu ar gyfer y Gwobrau’n rhad ac am ddim, a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau wedi’u cwblhau yw 12.00 (hanner dydd) dydd Gwener 8 Mawrth 2019.

 • Dilynwch y dolenni uchod i lenwi’r ffurflen enwebu.
  Nodwch: rhaid i’r holl enwebiadau ar gyfer y Gwobrau gael eu llwytho i fyny i’r platfform enwebu ar-lein – ni allwn dderbyn enwebiadau drwy e-bost na thrwy’r post.
 • Rhaid ichi ateb y tri chwestiwn a rhoi datganiad tystiolaeth yn adran 3, a hwnnw’n crynhoi’r enwebiad. Ni ddylai’r un ateb fod yn hwy na 300 gair.
 • Wrth enwebu, dylid egluro’n glir pam fod y sawl sy’n cael ei enwebu wedi llwyddo’n eithriadol, gan roi pwyslais penodol ar effaith. Bydd y beirniaid yn croesawu’n fawr unrhyw eirdaon cadarn ac annibynnol i gyd-fynd â’r enwebiad.

Taflen Enwebiadau VQ

Dim ond ambell reol sydd ar gyfer Gwobrau Diwrnod VQ 2019, a dyma nhw:

 • Rhaid i’r holl ffurflenni enwebu ddod i law erbyn 12.00 (hanner dydd) dydd Gwener 8 Mawrth 2019.
 • TNi fydd y ffurflenni enwebu ar gael ar-lein ar ôl yr amser uchod, ac ni fydd dolenni i’r ffurflenni enwebu’n gweithio ar ôl hyn chwaith.
 • Rhaid i’r rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod ar gael ar gyfer dibenion cyhoeddusrwydd (ffotograffau, ffilmio a datblygu astudiaethau achos) rhwng 25 Mawrth ac 5 Ebrill 2019.
 • Bydd angen i’r rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol sicrhau eu bod yn gallu bod yn bresennol yn y Seremoni Wobrwyo a gynhelir nos Fercher 15 Mai 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd, gellir anfon cynrychiolydd ar ran y sawl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.
 • OUnwaith y byddwch wedi cyflwyno’r ffurflen enwebu, allwch chi ddim ei haddasu a’i hailgyflwyno. Ni dderbynnir unrhyw enwebiadau dilynol i’r un enwebai.
 • Mae penderfyniad y Beirniaid yn derfynol, ac ni chaniateir unrhyw ohebu na thrafod yn hyn o beth.
  Bydd y rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael gwybod drwy e-bost a ffôn, a hynny ddim hwyrach na dydd Iau 28 Mawrth 2019.

Mynychu’r Gwobrau

Bydd y rownd derfynol yn derbyn cyfanswm o 4 lle am ddim i’r gwobrau – 1 i’r enwebai, ynghyd â thocyn i 3 o westeion. Gellir archebu tocynnau ychwanegol ar-lein.

ARCHEBWCH EICH LLE YMA

Partneriaid VQ

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Mae’r ymgyrch yn cefnogi marchnata’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru, sef rhaglen sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cysylltu â ni