Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn

Mae enwebiadau VQ nawr ar gau am 2019.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar wobrwyo cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn hyrwyddo gwerth y rheini, gan wneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau eu staff.

Bydd modd i’r cyflogwr ddangos sut y mae hyfforddiant galwedigaethol wedi’i alluogi i ddatblygu gweithlu hynod fedrus, gan gryfhau cystadleurwydd a sicrhau llwyddiant cenedlaethol wrth wneud hynny.

Bydd y beirniaid yn chwilio am y pethau hyn:

  • Cysylltiadau amlwg rhwng y cymwysterau galwedigaethol ac amcanion strategol y busnes.
  • Pa mor effeithiol yw’r buddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol wrth ddenu, datblygu a chadw talent sy’n perfformio i lefel uchel, ac wrth helpu i gynllunio’r gweithlu.
  • Tystiolaeth o sut y mae’r cynlluniau/rhaglenni’n helpu’r sefydliad yn ehangach; gan gynnwys cymeradwyaeth ar lefel y Bwrdd/Uwch Arweinwyr.
  • Tystiolaeth fesuradwy bod uwchsgilio a defnyddio cymwysterau galwedigaethol wedi cyfrannu at well perfformiad gan y busnes.

Yn achos pob enwebiad:

  • Dylai’r cyflogwr ei gwblhau gan gynnwys datganiad tystiolaeth gan ganolwr. Dylai’r canolwr fod yn weithiwr, yn ddarparwr dysgu neu’n gynrychiolydd y diwydiant

Meini Prawf i fod yn Gymwys
Er mwyn gallu cael ei enwebu ar gyfer y wobr hon, rhaid i’r cyflogwr fod yn gwneud y canlynol:

  • Cefnogi ei weithlu’n frwd i ennill cymwysterau galwedigaethol drwy ganolfan gymeradwy yng Nghymru.
  • Mae sefydliadau wedi’u cyfyngu i un enwebiad yn unig h.y. ni fydd enwebiadau niferus gan un sefydliad sydd wedi’i leoli ar nifer o safleoedd yn cael eu derbyn.

Rhaid i enwebiadau ar gyfer Cyflogwr VQ y Flwyddyn gael eu derbyn erbyn 12.00 canol dydd Amser Haf Prydain (BST) ddydd Gwener 8 Mawrth 2019. Bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael gwybod erbyn dydd Iau 28 Mawrth 2019.

Bydd yr enillydd a’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dewis o’r holl enwebiadau gan ddefnyddio’r meini prawf ar gyfer beirniadu. Gwahoddir pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol i’r seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, lle caiff enillydd Gwobr Cyflogwr VQ Cymru 2019 ei gyhoeddi.