Enillwyr a Rhestrau Byrrion 2018

Yr enillwyr!

Wrth wraidd dathliadau Diwrnod VQ mae’r myfyrwyr, athrawon a’r cyflogwyr sy’n cymryd, cefnogi ac yn hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol. Dyna pam rydyn ni’n cynnal y Gwobrau VQ.

Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn 2018

Brandon Jones

Mae Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg, wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

Dechreuodd Brandon arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg. Eleni, bu’n helpu’r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

“O’r wythnos gyntaf yn y coleg, roeddwn yn gwir fwynhau’r cwrs a cheisiais wneud fy ngorau glas, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd drwy gyfrannu at gynifer o weithgareddau allgyrsiol â phosibl.”

Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn 2018

Ethan Davies

Mae ei gyfoedion wedi dweud bod Ethan Davies yn “batrwm o brentis” a thrwy ei waith caled a’i ddysgu parhaus mae’n canolbwyntio ar fod yn esiampl i brentisiaid ifanc ei efelychu.

Wrth gwblhau Prentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg Lefel 4 yng Ngholeg Cambria, hyfforddodd i gystadlu yn WorldSkills fel rhan o garfan y Deyrnas Unedig ar yr un pryd – carfan a enillodd fedal aur.

“Mae fy mhrofiad wrth gystadlu wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r sgiliau diweddaraf o’r radd flaenaf yn y cwmni, a hynny wedi bod o fudd i gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf”.

Hyfforddwr VQ y Flwyddyn 2018

Tom Jones

Nid hyfforddwr traddodiadol mo Tom Jones. Mae’n well ganddo ddysgu mewn ffyrdd arbrofol, yn aml gan ddefnyddio arfwisgoedd, dillad amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges. Fel y dywed Tom, efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio.

Mae darlithoedd Tom yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi’u seilio ar ymddiriedaeth, cydraddoldeb, hiwmor a chynllunio gofalus. Treuliodd bedair blynedd yn lluoedd wrth gefn y fyddin, gan feithrin disgyblaeth y mae’n ei chyflwyno i’r ystafell ddosbarth. Mae 90% o’i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau i ddysgu pellach.

“Mae addysg wedi rhoi cyfle imi wneud pethau na chredais y gallwn i fyth eu gwneud, felly rwy’n awyddus i annog fy nysgwyr i gael y cyfle hwn hefyd,”

Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2018

Gestamp Tallent Ltd

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid y busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

Mae rhaglen datblygu talent Gestamp, sy’n rhaglen benodol i asesu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad drwy arfarniadau, ochr yn ochr â disgrifiadau swyddi manylach, yn creu cynlluniau datblygu unigol a phwrpasol ar gyfer pob un o’r 428 o weithwyr yn Llanelli.

“Nid oes pall ar ein hymrwymiad i sicrhau bod ein gweithwyr yn ennill cymwysterau – ac mae pawb o lawr y siop i lefel y bwrdd yn rhan o hynny” meddai Victoria Adams, rheolwraig hyfforddiant y cwmni.

Rhestr Fer Dysgwr VQ y Flwyddyn

Rhestr Fer Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Rhestr Fer Cyflogwr VQ y Flwyddyn