Enillwyr a Rhestrau Byrrion 2019

Yr enillwyr!

Wrth wraidd dathliadau Diwrnod VQ mae’r myfyrwyr, athrawon a’r cyflogwyr sy’n cymryd, cefnogi ac yn hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol. Dyna pam rydyn ni’n cynnal y Gwobrau VQ.

Dysgwr Canolradd VQ y Flwyddyn 2019
Charlotte O’Brien
Charlotte O’Brien

Dechreuodd Charlotte ei gyrfa yn y Campws Gwyddor Data yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Ar ôl cwblhau ei Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Dadansoddi Data chwe mis yn gynt na’r disgwyl, cafodd ei gwobrwyo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda swydd barhaol.

Mae Charlotte bellach yn helpu i roi cyrsiau hyfforddi ar Ddadansoddi a Chyflwyno Data i staff y SYG ac yn lysgennad STEM i’r cwmni, sy’n golygu ymweld ag ysgolion a cholegau lleol i sôn am ei thaith alwedigaethol.

Mae ei llwybr dysgu ei hun wedi’i harwain i astudio gradd yn yr ail flwyddyn mewn Mathemateg ac Economeg yn y Brifysgol Agored. Mae’n gobeithio y bydd hynny’n sicrhau lle iddi ar y cwrs Gradd-brentisiaeth newydd mewn Gwyddor Data Gymhwysol yn ddiweddarach eleni.

“Mae’r brentisiaeth wedi bod yn llwyfan imi allu gwneud cynnydd a rhannu sgiliau dadansoddi gwerthfawr â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, ynghyd â’r gymuned ehangach.”

Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn 2019

Collette Gorvett
Collette Gorvett

Rhagorol yw’r cynnydd a wnaeth Collette yng Ngholeg G?yr Abertawe. Ar ôl ennill Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, aeth yn ei blaen maes o law i ennill Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Cegin a Phantri).

Ond mae hi wedi rhagori a hyrwyddo dysgu galwedigaethol yn bennaf drwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru, y DU ac Ewrop. Mae ei thaith ddysgu wedi bod yn ddiwyro, ac mae ei darparwr hyfforddiant yn credu bod yr hyn mae hi wedi’i gyflawni yn ysbrydoli dysgwyr eraill i lwyddo.

“Fe ddywedodd rhywun wrtha’ i unwaith y byddai dyslecsia yn fy rhwystro rhag gwireddu fy mhotensial. Drwy ddycnwch, hunanhyder, astudio’n galed, profiad ymarferol a gwneud camgymeriadau a dysgu ohonyn nhw, rwy’n gobeithio fy mod wedi dangos i bobl eu bod nhw’n anghywir.”

Hyfforddwr VQ y Flwyddyn 2019

Louisa Mallett
Louisa Mallett

I’r hyfforddwraig Louisa Mallett, mae lles ei dysgwyr yr un mor bwysig ag unrhyw gymwysterau y byddan nhw’n eu hennill.

Mae Louisa yn hyfforddwraig eithriadol ac arloesol, yn frwd dros addysgu, ac yn gweithio’n ddiflino i roi gweithdai creadigol a difyr.

Mae Louisa yn credu bod ei datblygiad proffesiynol hi’i hun hefyd yn hollbwysig wrth gynnal safonau. Mae hi wedi cwblhau Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad, ac ar hyn o bryd mae’n dilyn cwrs Cyflwyniad i Gwnsela a Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes.

“Fy nod personol yw gwneud gwahaniaeth i’n dysgwyr. Nid oes modd i bobl ddysgu go iawn heb greu cysylltiad emosiynol a heb feddwl yn arloesol.”

Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2019

Scarlet Knight Hairdressing
Scarlet Knight Hairdressing

Mae dull Scarlet Knight o weithio, sy’n canolbwyntio ar y staff, wedi creu tîm o weithwyr brwd, ymroddgar a llawn parch, a’r rheini’n cael eu hannog i barhau â’u hyfforddiant er mwyn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd eu hunain.

Mae’r cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol yn cynnwys datblygu un o aelodau’r tîm i fod yn asesydd ar y safle er mwyn i bobl wneud cynnydd cyflymach yn y swydd, a’r nod o agor eu hacademi hyfforddiant eu hunain er mwyn gallu cefnogi mwy o brentisiaid.

“Ers 2012, rydym wedi helpu nifer o unigolion i gael gyrfa yn y diwydiant trin gwallt a harddwch. Mae rhai o’r rhain wedi aros gyda ni mewn swyddi amser llawn ac mae rhai eraill wedi meithrin yr hyder i ddechrau eu busnesau eu hunain.”

Rhestr Fer Dysgwr VQ y Flwyddyn

Rhestr Fer Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Rhestr Fer Cyflogwr VQ y Flwyddyn