Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd)

Mae enwebiadau VQ nawr ar gau am 2019.

Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) yn gwobrwyo llwydiant galwedigaethol rhagorol gan ddysgwyr. Bydd angen tystiolaeth sy’n dangos sut y mae cymwysterau dgalwedigaethol wedi helpu’r enwebeion i lwyddo, a hynny mewn ffordd sy’n eu galluogi i serennu o’u cymharu â’u cyfoedion.

Bydd y dysgwr wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol yng Nghymru, a hwnnw wedi’i roi gan gorff dyfarnu cydnabyddedig, ar lefel 3 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC). Bydd angen tystiolaeth gan y corff dyfarnu bod y sawl sy’n cael ei enwebu wedi ennill y cymhwyster cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gan y beirniaid gael ei wneud (fel arfer, tystysgrif fydd y dystiolaeth hon).

Yn achos pob enwebiad:

 • dylai enwebydd nad yw’n perthyn i’r dysgwr (fel arfer darlithydd, cyflogwr neu ddarparwr dysgu) gwblhau’r enwebiad
 • dylid cynnwys datganiad tystiolaeth gan ganolwr, a bydd hwn yn cael ei farcio (gweler isod)
 • bydd angen datganiad personol gan yr enwebai ei hun

Dylai’r canolwr fod yn rhywun sy’n gallu cynnig safbwynt gwahanol i’r enwebydd, er enghraifft:

 • y darparwr dysgu presennol neu ddarparwr dysgu blaenorol
 • cyflogwr neu sefydliad gwirfoddol
 • rhywun sy’n gallu cynnig safbwynt ar yr hyn y mae’r enwebai wedi’i gyflawni

Mae croeso ichi enwebu nifer o bobl ond dim ond un enwebiad ar gyfer pob gwobr a ganiateir o bob sector galwedigaethol (ee arlwyo, gofal, adeiladu, cyfrifeg, peirianneg, TGCh).

Bydd dyblygu gwybodaeth yn yr enwebiadau yn arwain at anghymhwyso’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Bydd y beirniaid yn chwilio am y pethau hyn:

 • Tystiolaeth o lwyddiant galwedigaethol a rhagoriaeth yn y maes dan sylw.
 • Tystiolaeth bod siwrnai’r enwebai drwy ei gymwysterau a’i addysg alwedigaethol wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar ei gynnydd – sut y mae’r wybodaeth a gafwyd o’r cymhwyster galwedigaethol wedi helpu’r enwebai i ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol.
 • Tystiolaeth o sut y mae’r enwebai wedi rhagori ar ei gyfoedion wrth gyflawni – sut y mae wedi mynd gam ymhellach na’r hyn sy’n ddisgwyliedig, a sut y mae wedi serennu.
 • Rhaid i enwebiadau ar gyfer Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) ddod i law erbyn 12.00 canol dydd Amser Haf Prydain (BST) ddydd Gwener 8 Mawrth 2019. Bydd y sawl sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael gwybod erbyn dydd Iau 28 Mawrth 2019.

  Bydd yr enillydd a’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dewis o’r holl enwebiadau gan ddefnyddio’r meini prawf ar gyfer beirniadu. Gwahoddir pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol i’r seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, lle caiff Dysgwyr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) 2019 Cymru eu cyhoeddi.

  ===