Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Mae enwebiadau VQ nawr ar gau am 2019.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn ceisio gwobrwyo unigolyn sy’n defnyddio’i frwdfrydedd, gwybodaeth a sgiliau i greu cyfleoedd dysgu galwedigaethol llawn dychymyg, heriol a chefnogol i ddysgwyr.

Bydd modd i’r hyfforddwr ddangos ei fod yn frwd dros hyfforddiant galwedigaethol, ynghyd â dangos ei ymrwymiad a’i lwyddiannau yn ei daith ddysgu ei hun a’i ddatblygiad proffesiynol ei hun (gan roi tystiolaeth o sut y mae wedi uwchsgilio a sut y mae’n diweddaru ei wybodaeth a’i sgiliau).

Yn achos pob enwebiad:

  • dylai’r cyflogwr ei gwblhau
  • dylid cynnwys datganiad tystiolaeth gan ddysgwr
  • dylid cynnwys datganiad personol gan yr enwebai ei hun


Bydd y beirniaid yn chwilio am y pethau hyn:

  • Tystiolaeth bod yr hyfforddwr yn rhagori yn ei swydd alwedigaethol, a’i fod yn defnyddio dulliau o ansawdd da sy’n seiliedig ar werthoedd personol ac arferion gweithio.
  • Tystiolaeth bod yr hyfforddwr wedi diweddaru’i wybodaeth am y diwydiant, ei arbenigedd yn y pwnc galwedigaethol, a’r ymchwil cyfredol, ac wedi defnyddio’r gwersi o hyn i ddarparu addysg/hyfforddiant ac asesu rhagorol.
  • Tystiolaeth bod yr hyfforddwr yn codi pontydd rhwng cyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr er mwyn cyfoethogi darpariaeth dysgu galwedigaethol.
  • Tystiolaeth o sut y mae’r enwebai’n rhannu’i wybodaeth a’i arbenigedd gyda chydweithwyr er mwyn gwella’r modd y caiff cymwysterau galwedigaethol eu darparu’n gyffredinol yn y gweithle.

Rhaid i enwebiadau ar gyfer y Hyfforddwr VQ y Flwyddyn gael eu derbyn erbyn 12.00 canol dydd Amser Haf Prydain (BST) ddydd Gwener 8 Mawrth 2019. Bydd y sawl sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael gwybod erbyn dydd Iau 28 Mawrth 2019.

Bydd yr enillydd a’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dewis o’r holl enwebiadau gan ddefnyddio’r meini prawf ar gyfer beirniadu. Gwahoddir pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol i’r seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, lle caiff Hyfforddwr VQ y Flwyddyn 2019 Cymru ei gyhoeddi.