Polisi Preifatrwydd

Mae Cymwysterau Galwedigaethol yn gydnabyddiaeth o’r hyfforddiant mae cyflogwyr, unigolion a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru yn eu derbyn. Trefnir y gweithgareddau VQ mewn partneriaeth gan Lywodraeth Cymru, Cymwysterau Cymru, ColegauCymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Mae pob sefydliad sy’n rhan o’r bartneriaeth VQ yn cymryd ei rhwymedigaethau gwybodaeth bersonol o ddifrif. Mae’r ddogfen hon yn nodi sut y bydd NTfW (fel rheolwyr data) yn prosesu’r data personol rydych chi’n ei gyflwyno.

Y wybodaeth a gesglir gennym

Yr hyn byddwn yn casglu:

  • enw
  • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth ddemograffig megis cod post, hoffterau a diddordebau
  • gwybodaeth cwsmer arall sy’n berthnasol

Yr hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a gasglwyd

Defnyddir eich data i gysylltu â chi yngl?n â gweithgareddau VQ, gan gynnwys ffurflenni enwebu, gwahoddiadau i ddigwyddiadau a / neu wybodaeth am gymwysterau galwedigaethol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.

Diogelwch

Byddwn bob amser yn sicrhau bod unrhyw ddata personol a derbynwyd mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol yn cael ei storio’n ddiogel. Dim ond y bobl hynny sy’n ymwneud â threfnu Gwobrau VQ a Diwrnod VQ fydd yn cael mynediad at y data. Hynny yw, swyddogion bob un o’r sefydliadau partner a restrir uchod, y panel beirniadu a chontractwyr penodedig sy’n rhan o’r broses enwebu

Dolenni i wefannau eraill

Efallai bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau arall sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, wrth ddefnyddio’r dolenni hyn a gadael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y gwefannau arall. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i:

  • gael mynediad at y data Personol yr ydym yn ei brosesu amdanoch chi;
  • ofyn i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw;
  • wrthwynebu prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
  • ofyn i chi gael eich dileu (mewn rhai amgylchiadau)
  • gyflwyno cwyn â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy’n rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:
Cyswllt â Chwsmeriaid Wycliffe House Water Lane Wilmslow Swydd Gaer SK9 5AF Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113 Gwefan: www.ico.org.uk

Cysylltwch â ni:

Llywodraeth Cymru, T? Afon, Heol Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT.

ColegauCymru, Uned 7 Greenmeadow Springs, Caerdydd, CF24 5BT.

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Ocean Park House, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5ET.

Cymwysterau Cymru, Adeilad C2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedkernew, Casnewydd, NP10 8AR

Cyngor Gweithlu Addysg Cymru, 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB