Telerau ac Amodau

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon byddwch yn cytuno ac yn cydymffurfio gyda’r telerau ac amodau canlynol sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn sail i berthynas ColegauCymru/CollegesWales a Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig gyda chi o ran y wefan hon.

Mae’r term “ColegauCymru/CollegesWales a Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig” neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan sydd â’i swyddfa gofrestredig yn ColegauCymru/CollegesWales, Unit 7 Greenmeadow Springs, Cardiff, CF14 7AB rhif cofrestru’r cwmni yw 02832103 a Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig, Ocean Park House, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5ET rhif cofrestru’r cwmni yw 04594179. Cofrestrwyd yng Nghymru. Mae’r term “chi” yn cyfeirio at y sawl sy’n defnyddio neu’n edrych ar ein gwefan.

Mae defnydd o’r wefan yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a’ch defnydd chi yn unig. Gall newid heb rybudd ymlaen llaw.
 • Nid ydym ni na thrydydd partïon yn cynnig unrhyw sicrwydd na gwarant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a’r defnydd a geir neu a gynigir ar y wefan hon ar gyfer unrhyw ddiben penodol. Yr ydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu gamgymeriadau o’r fath hyd eithaf yr hyn a ganiateir yn ôl y gyfraith.
 • Yr ydych yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddefnyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Byddwch chi eich hun yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw nwyddau, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy’r wefan hon yn ateb eich gofynion.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i ni neu sydd wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, y dyluniad, y diwyg, gwedd, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir ei atgynhyrchu heblaw yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
 • Mae pob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i, neu wedi’u trwyddedu i’r gweithredwr, wedi’u cydnabod ar y wefan.
 • Gall defnydd heb awdurdod o’r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd droseddol.
 • O bryd i’w gilydd gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er mwyn eich hwylustod chi i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid yw’n golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn.
 • Ni chaniateir i chi greu dolen i’r wefan hon o wefan neu ddogfen arall heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.
 • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod a all godi o ganlyniad i ddefnyddio’r wefan yn amodol ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Hysbysiad Hawlfraint

Mae hawlfraint y wefan hon a’i chynnwys yn eiddo i “ColegauCymru/CollegesWales a Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig” – © “ColegauCymru/Colleges Wales a Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig” 2016. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir dosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw ran neu’r holl gynnwys mewn unrhyw ffurf heblaw am y canlynol:

 • gallwch argraffu neu lawrlwytho darnau o’r wefan ar ddisg leol at eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun yn unig
 • gallwch gopïo’r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os ydych yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni chaniateir i chi, oni bai eich bod wedi derbyn ein caniatâd ysgrifenedig, ddosbarthu neu wneud defnydd masnachol o’r cynnwys. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na’i storio mewn unrhyw wefan arall na math arall o system adalw electronig.

Cyfraith Lywodraethu

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu gweithredu a’u dehongli yn unol â Chyfraith Loegr. Yr ydych yn cytuno y bydd gan Lysoedd Lloegr a Chymru awdurdodaeth lwyr i glywed a phenderfynu ar unrhyw gamau neu achosion sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â defnydd o’r wefan hon.

Mae’r wefan hon wedi’i chyflwyno’n llwyr i ddibenion y sawl sy’n ei defnyddio o’r Deyrnas Unedig, ac mae’r safle’n cael ei reoli a’i weithredu o’n swyddfeydd yn y DU. Nid yw Federasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn honni bod cynnwys y wefan yn addas i’w ddefnyddio mewn lleoliadau eraill. Os ydych yn dewis defnyddio’r wefan o leoliad arall, chi sy’n gyfrifol am wneud hynny ac am sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chyfreithiau lleol.