Ynglyn â Diwrnod VQ

Pryd?

Cynhelir Diwrnod VQ a Gwobrau VQ ar ddydd Mercher 15 Mai 2019.

Beth yw Cymwysterau Galwedigaethol?

Mae Cymwysterau Galwedigaethol yn elfen hollbwysig mewn systemau dysgu gydol oes, ac maen nhw’n rhoi’r wybodaeth, y profiad, y sgiliau ac/neu’r gallu y mae eu hangen ar bobl mewn galwedigaethau penodol neu yn y farchnad lafur yn ehangach.

Mae Cymwysterau Galwedigaethol yn ymateb i anghenion yr economi, ond maen nhw hefyd yn rhoi sgiliau i ddysgwyr ddatblygu’n bersonol a bod yn ddinasyddion gweithgar. Mae Cymwysterau Galwedigaethol yn cyfrannu at berfformiad busnesau, at gystadleurwydd, ac at ymchwil ac arloesi, ac maen nhw’n ganolog i gyflogaeth a pholisi cymdeithasol.

Mae cyflogwyr yng Nghymru yn fwy tebygol o lawer o fod wedi hyfforddi eu staff i Lefel 3 neu uwch nag yn y Deyrnas Unedig i gyd (74% yng Nghymru, o’i gymharu â chyfartaledd o 65% drwy’r Deyrnas Unedig). Dyma arwydd cadarnhaol, sy’n dangos bod cyflogwyr yn hyfforddi eu staff i lefel uwch nag o’r blaen.

Pam?

Mae cymwysterau galwedigaethol yn haeddu’r un clod a chydnabyddiaeth ag y caiff cymwysterau academaidd. Cynhelir diwrnodau canlyniadau TGAU a Lefel A, felly beth am ddiwrnod i ddathlu cymwysterau galwedigaethol? Diwrnod VQ amdani!

Mae cymwysterau galwedigaethol yn haeddu’r un clod a chydnabyddiaeth ag y caiff cymwysterau academaidd. Cynhelir diwrnodau canlyniadau TGAU a Lefel A, felly beth am ddiwrnod i ddathlu cymwysterau galwedigaethol? Diwrnod VQ amdani!

Diwrnod a Gwobrau VQ

Mae’r Gwobrau a Diwrnod VQ fel ei gilydd, yn codi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol. Dylai VQs gael eu hystyried fel llwybr uchelgeisiol ond cyraeddadwy i bawb a’u hystyried yn gyfartal a llwybrau addysgol eraill. Mae’n hanfodol cydnabod bod llawer o lwybrau i lwyddiant ac i werthfawrogi’r gwerth y mae cymwysterau galwedigaethol yn ei roi i’r unigolyn, y cyflogwyr, y gymdeithas a’r economi.

Mae cymwysterau VQ yn bwysicach nac erioed i’r economi ehangach a’r unigolyn, gan eu bod yn darparu gweithwyr talentog. Mae’r bobl wedi’u hyfforddi, gyda’r sgiliau priodol sydd eu hangen i sicrhau llwyddiant unigolion mewn addysg a gwaith.

Rydym am i bawb ddod at ei gilydd i gydnabod sut y gall VQs o safon wella cyfleoedd bywyd a gwaith.

Sut i gymryd rhan??

Mae llwyddiant Diwrnod VQ yn deillio o gefnogaeth gan ysgolion, colegau, cwmnïau hyfforddiant, busnesau a dysgwyr sy’n dathlu VQ drwy cynnal gweithgareddau gwahanol ledled Cymru.

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod VQ mewn sawl ffordd, er enghraifft drwy gynnal digwyddiadau, ymuno drwy’r cyfryngau cymdeithasol, enwebu dysgwyr, hyfforddwyr a/neu chyflogwyr ac ymgysylltu eich ACau a’ch Aelod Seneddol lleol.

Hoffech chi wybod mwy am gymwysterau galwedigaethol?

Cysylltwch â’ch darparwr hyfforddiant agosaf heddiw, drwy glicio ar y cyrff cynrychioladol isod:
ColegauCymru
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd yn y maes Cymwysterau Galwedigaethol a’r Porth Sgiliau, ewch i:
GyrfaCymru
Y Porth Sgiliau

Pwy?

Trefnir Diwrnod VQ ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, ColegauCymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Cymwysterau Cymru a’r Cyngor y Gweithlu Addysg